Zostań rachmistrzem spisowym. Do 20 grudnia trwa nabór

10-12-2010

SANOK. Burmistrz Miasta Sanoka – Gminny Komisarz Spisowy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r.

(Dz. U. z 2010r. Nr 47, poz. 277) ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań NSP 2011.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DLA KANDYDATÓW
– ukończone 18 lat;
– wykształcenie średnie lub wyższe;
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe);
– dyspozycyjność;
– dobra znajomość obsługi komputera – praca ze sprzętem typu hand-held;
– znajomość funkcjonowania GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych;
– asertywność, komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami oraz wzbudzania wśród nich zaufania;
– obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy;
– zamieszkiwanie, praca lub nauka na terenie Gminy Miasta Sanoka.

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie zawierające następujące dane: nazwisko i imię, adres zamieszkania, NIP, PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail;
– życiorys (CV);
– dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia);
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe);
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

HARMONOGRAM ZADAŃ RACHMISTRZA
1. 5 stycznia – 25 lutego 2011r. – szkolenie rachmistrzów (czas szkolenia 4 dni);
2. 1-17 marca 2011r. – obchód przedspisowy;
3. 6-7 kwietnia 2011r. – szkolenie uzupełniające i odprawa przedspisowa;
4. 8 kwietnia – 30 czerwca 2011r. – spis ludności i mieszkań.

WAŻNA INFORMACJA
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Burmistrza Miasta Sanoka jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w terminie do 20.12.2010r., w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, w godzinach pracy urzędu, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza spisowego NSP 2011”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy złożą kompletne dokumenty w terminie do 20.12.2010r. zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniach 21-22 grudnia 2010r.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.