TRANSMISJA ZAKOŃCZONA Sesja Budżetowa w Powiecie Sanockim! TRANSMISJA AUDIO

28-12-2011

SANOK. W dniu 28 grudnia 2011r. o godz. 900 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XVIII Sesja Rady Powiatu w Sanok z następującym porządkiem obrad:

TRANSMISJA NA ŻYWO


1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Debata nad uchwałą budżetową:
a/ odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Starostę lub osobę przez niego wyznaczoną,
b/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c/ odczytanie opinii Komisji  stałych,
d/ przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych, które może być:
• negatywne lub,
• przychylające się do wniosków w całości lub poszczególnych punktach;
e/ odczytanie propozycji wniosków zgłaszanych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu do projektu uchwały
g) dyskusja nad projektem budżetu,
h) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu,
i) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Powiatu nie uwzględnionych przez Zarząd Powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłaszanych wniosków.

7. Podjęcie uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2012 – 2023.

8. Podjęcie uchwały  budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy   dzierżawy części nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2011.

11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Sanoku nr XV/168/2011 z dnia 28 X 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania aktywów    trwałych SPZOZ w Sanoku oraz oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie.

12. Interpelacje i zapytania Radnych.

13. Wnioski i oświadczenia.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.