OBRADY ZAKOŃCZONE Dzisiaj sesja Rady Miasta (Transmisja Audio)

21-07-2011

SANOK. 21 lipca 2011r. /czwartek/ o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku, odbędzie się XII Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2011, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka na lata 2011-2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały Nr LXVI/515/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.10.2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zmienioną Uchwałą Nr III/12/10 z dnia 22.12.2010 r., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży przysługującego Gminie Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 123/2 o pow. 0,1162ha położonej w Gminie Sanok w obrębie ewidencyjnym Zabłotce, wraz z przeniesieniem prawa własności wiaty wolnostojącej położonej na tej działce, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży przysługującego Gminie Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 124/6 o pow. 0,1212ha położonej w Gminie Sanok w obrębie ewidencyjnym Zabłotce, wraz z przeniesieniem prawa własności budynku socjalnego położonego na tej działce, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w spawie zmiany Uchwały Nr XVII/116/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 29.10.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr XXI/154/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.02.2008r., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku w rejonie ulicy Kruczej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce m. Sanoka o nazwie „Kosynierów –II”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce m. Sanoka o nazwie „Nad Sanem – II”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka m. Sanoka o nazwie „Okulickiego – III”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka o nazwie „WIERCHY”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sanoka uprawnień do ustalania wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Regulaminu targowisk na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Sanoka, zarządzania poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia regulaminu Cmentarzy Komunalnych, położonych na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania statutów żłobkom samorządowym Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

25. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

26. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

27. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

28. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

29. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

30. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym.

31. Interpelacje.

32. Wolne wnioski i zapytania.

33. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.