Zaproszenie na szkolenie

15-03-2011

Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu, w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013, działanie 431 – „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, zaprasza potencjalnych Wnioskodawców do udziału w szkoleniu dla lokalnych liderów z zakresu Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – Małe Projekty oraz rękodzielników i wytwórców Produkt lokalny/ i tradycyjny produkt z wykorzystaniem lokalnych zasobów – elementem zachowania dziedzictwa kulturowego i rozwoju obszaru LGD Dolina Sanu”


Uprzejmie informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu II kwartale 2011r. ogłosi nabór do działania 413 Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju dla Małych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. W związku z tym, w miesiącu marcu organizuje następujące szkolenia:

1. Z zakresu Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – Małe Projekty dla lokalnych liderów
Szkolenie odbędzie się 30 marca 2011r. na Sali Narad (III piętro, pokój 302) Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23. Rozpoczęcie szkolenia godz. 14:00.

Udział w BEZPŁATNYM SZKOLENIU mogą wziąć:

– osoby fizyczne,

– przedstawiciele osób prawnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, zamieszkali lub posiadający siedzibę na terenie gmin: Sanok oraz Tyrawa Wołoska.

Program szkolenia będzie obejmował zagadnienia z zakresu:

  • przygotowania wniosku o dofinansowanie operacji;
  • operacji preferowanych w ramach przedsięwzięć wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju;
  • lokalnych kryteriów wyboru operacji;
  • kosztów kwalifikowalnych operacji;
  • przepisów prawnych regulujących kwestie związane z wnioskowaniem i wdrażaniem operacji.

Pracownicy Biura LGD przyjmują zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do dnia 18 marca 2011r. pod nr telefonu 013 49 406 49 lub osobiście w biurze LGD (pokój 102 budynek Urzędu Gminy w Sanoku)

Ilość miejsc ograniczona (15, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Małe projekty” to działanie przeznaczone dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie LGD Dolina Sanu lub wykonujących działalność na tym obszarze oraz osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawy nadają zdolność prawną. Ponadto, „małe projekty” mogą być realizowane przez osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje lub stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze. W ramach tego działania mogą być realizowane projekty dotyczące między innymi: organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na obszarze objętym LSR, zakupu wyposażenia świetlic, renowacji zabytków.

2. „Produkt lokalny/ i tradycyjny produkt z wykorzystaniem lokalnych zasobów – elementem zachowania dziedzictwa kulturowego
i rozwoju obszaru LGD Dolina Sanu” dla mieszkańców Gminy Sanok i Tyrawa Wołoska

Szkolenie odbędzie się 26 marca 2011r. (tj. sobota) na Sali Narad (III piętro, pokój 302) Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23. Rozpoczęcie szkolenia godz. 10:00.

Udział w BEZPŁATNYM SZKOLENIU mogą wziąć:

– osoby fizyczne

– osoby prawne

– jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wytwarzające, bądź zamierzające wytwarzać dany   produkt rolny, środek   spożywczy lub rękodzieło na terenie Gminy Sanok lub Tyrawa Wołoska

Zakres szkolenia obejmie m.in.:

– identyfikację produktów lokalnych Doliny Sanu (gm. Sanok i Tyrawa Wołoska),

– przygotowanie producentów do rejestracji nazw produktu,

  • przedstawienie produktu lokalnego jako narzędzia promocji regionu,
  • wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych.

Pracownicy Biura LGD przyjmują zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do dnia 18 marca 2011r. pod nr telefonu 013 49 406 49 lub osobiście w biurze LGD (pokój 102 budynek Urzędu Gminy w Sanoku). Szkolenie zakończy się rozdaniem zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniu.

Serdecznie Zapraszamy do udziału! Liczba miejsc ograniczona.


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.