Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagórz

05-03-2012

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2012r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:

Nieruchomość, objęta KW 46285/5, oznaczona numerami działek 60/6, 61/1, 67/6, 32/4, 66/8 o łącznej pow. 0,4090 ha, położona w miejscowości Zagórz obr. Wielopole. Działki tworzą jeden zwarty kompleks który od strony wschodniej graniczy z pasem wodnym rzeki Osławy. Na nieruchomości posadowiony jest budynek administracyjno-warsztatowy, jednopiętrowy, niepodpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem. Powierzchnia zabudowy: 591,30 m2, powierzchnia użytkowa: 859,98 m2.

cena wywoławcza 248 000,00 zł ( słownie: dwieście czterdzieści osiem złotych )

wadium 25 000,00 zł -może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w terminie do 16 marca 2012 r.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić do kasy Urzędu Miasta i Gminy Zagórz, lub przelewem na rachunek bakowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu). Wadium wnoszone w formie obligacji Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego , należy zdeponować w kasie Urzędu Miasta i Gminy Zagórz pokój nr 6.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości był przeprowadzony w dniu 15 grudnia 2011 r.

Nieruchomość jest przedmiotem najmu.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.