OGŁOSZENIE PRZETARGU: Nieruchomość w Mokrem

22-01-2013

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze sprzedażą prawa własności położonego na niej budynku stanowiącego własność Gminy Zagórz

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2013r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:
-Nieruchomość, objęta KS1S/00066220/8, oznaczona numerem działki 270 o pow. 0,1945 ha, położona w miejscowości Mokre. Działka zabudowana budynkiem wolnostojącym murowanym, zadrzewiona. Kształt działki trapezowy, ukształtowanie płaskie. Grunt uzbrojony w energię elektryczną. Na działce znajdują się elementy betonowe po dawnych urządzeniach szybu wydobywczego ropy naftowej.

Działka zabudowana jest budynkiem o powierzchni użytkowej 8,90 m2, wolnostojącym, murowanym, wykonanym w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony
- cena wywoławcza 50 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ) brutto
- wadium 10 000,00 zł

Wniesienie wadium w terminie do dnia 8 lutego 2013 r.

Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2, pok. 36, tel. 46-22-062 wew. 67.

TEKST SPONSOROWANY