REKLAMA
REKLAMA

Wójt Gminy Sanok z absolutorium

GMINA SANOK. W miniony piątek 17 czerwca w Gminie Sanok odbyła się IX  sesja Rady Gminy Sanok.  Głównym punktem obrad było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sanok  z wykonania budżetu za 2010 rok. 

W trakcie sesji Wójt przedstawił  sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010 wraz z opinią RIO. Wójt omówił również sprawozdanie finansowe obejmujące  m.in.: bilans wykonania budżetu gminy, zbiorczy bilans jednostek z rachunkiem zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu.

Radni po rozpatrzeniu i omówieniu sprawozdań jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz z wykonaniem budżetu gminy za rok 2010 oraz jednogłośnie  udzielili absolutorium dla Wójta Gminy. Jest to jedna z najważniejszych decyzji, obok uchwały budżetowej, podejmowana przez Radę w ciągu roku.

Absolutorium to nie tylko radość dla mnie. To sukces radnych, pracowników i jednostek gminy. Wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do efektów działalności naszej Gminy składam serdeczne podziękowania – mówił Wójt Gminy Sanok Mariusz Szmyd.

Na sesji podjęto również uchwały:
– określającą szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Gminie Sanok,
– w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok,
– w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok,
– zmieniające uchwałę budżetową na rok 2011.

W sesji wzięła również udział  architekt Agata Korzeniowska, która omówiła zmianę nr 7 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok. Zmiana ta dotyczy wprowadzenia gazociągu wysokoprężnego na terenie Gminy Sanok. Będzie to niewielki odcinek na terenie sołectwa Strachocina i będzie on prowadził z kopalni gazu w Strachocinie, przechodząc przez kolejne gminy podkarpacia do Pogórskiej Woli  w gminie Skrzyszów. Rada Gminy Sanok podjęła jednogłośnie uchwałę w tej sprawie.
Wójt Gminy Sanok podczas obrad sesji podziękował wszystkim tym, którzy realizowali ten budżet i wspierali go w działaniach.

24-06-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)