REKLAMA
REKLAMA

Według statystyk poziom bezrobocia w powiecie sanockim jest jednym z najniższych w regionie (FILM)

Według statystyk poziom bezrobocia w powiecie sanockim jest jednym z najniższych w regionie (FILM)

POWIAT  SANOCKI /  PODKARPACIE. Stopa bezrobocia nieprzekraczająca 13%, 1487 ofert pracy, 144 osoby otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej  oraz 456 osób odbyło staże zawodowe – tak wyglądał rok 2012 w powiecie sanockim.

Stopa bezrobocia w 2012 roku kształtowała się na poziomie 11.5 % – 13% (na koniec listopada 12,4%) i była najniższa wśród powiatów ziemskich w województwie podkarpackim oraz niższa aniżeli średnia krajowa.

Wśród osób bezrobotnych największą grupę stanowią osoby  w przedziale wiekowym 25-34 lata – 1671 osób, natomiast jeśli chodzi o czas pozostawania bez pracy, to osoby długotrwale bezrobotne powyżej 24 m-cy – 1181 osób.

W 2012 r. Urząd dysponował 1487 ofertami pracy. Ze środków Funduszu Pracy a także pozyskanych w ramach projektów.

W minionym roku Urząd wydatkował kwotę ponad 7.600.000 zł na realizację programów na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na terenie Powiatu Sanockiego.

Środki te wydatkowane zostały głównie dla pracodawców na refundację kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 176 osób, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 144 osoby, staże –  465 osób, a także m.in. refundację kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, szkoleń.

W chwili obecnej Powiatowy Urząd Pracy rozpoczyna działania aktywizacyjne ze środków finansowych przyznanych wg algorytmu z Funduszu Pracy oraz środków pozyskanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS ( w chwili obecnej to kwota ponad 9 mln zł).

Podobnie jak w latach ubiegłych planuje się wydatkowanie tych środków na dotacje, refundację kosztów zatrudnienia, pracę interwencyjne, roboty publiczne, staże, szkolenia oraz inne formy przewidziane w ustawie promocji zatrudnienia.

29-01-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)