REKLAMA
REKLAMA

2 mln złotych dla 1400 niepełnosprawnych z powiatu sanockiego

W 2013 roku z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie skorzystało niespełna 1400 osób niepełnosprawnych, a PFRON przeznaczył na nią ponad 2 mln złotych. Kto może korzystać z pomocy PCPR i w jakim zakresie? Co trzeba zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

Tomasz Sokołowski

O odpowiedzi na pytania dotyczące podstawowego zakresu działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku zwróciliśmy się do sanockiego starostwa, czyli organu prowadzącego jednostkę.


Kto może korzystać z pomocy PCPR i w jakim zakresie? Co trzeba zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?


O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, będące mieszkańcami powiatu sanockiego.

Dofinansowanie może być udzielone na:

1. W ramach zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

– turnus rehabilitacyjny

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące. Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym. Wysokość dofinansowania waha się od 18% do 27% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.

– zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

mogą ubiegać się o uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z powyższym zakupem.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie. Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem ze środków PFRON takiego dofinansowania, powinny złożyć pisemny wniosek.
Wysokość dofinansowania wynosi:

– do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
– do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez kasę chorych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

– zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie do zakupu w sprzęt rehabilitacyjny ze środków finansowych PFRON udzielane jest za pośrednictwem PCPR. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Przepisy nie określają katalogu sprzętu, który może być objęty dofinansowaniem.

Ocena o zasadności wniosku, ocena spełnienia warunków formalnych oraz podjęcie decyzji o udzieleniu dofinansowania należy do kompetencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

– likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się)

Likwidacja barier ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier funkcjonalnych osoba niepełnosprawna składa w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przepisy nie definiują zakresu żadnej z barier. W związku z powyższym można przyjąć, iż:

– bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
– bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;
– bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym.

2. w ramach programu celowego „Aktywny samorząd”:

Formy wsparcia obejmują następujące obszary i zadania:

MODUŁ I

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 : pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 : pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 : dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługo nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem

MODUŁ II

a) pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł I

I nabór:    od 1 kwietnia  do  31 maja 2014 r.
II nabór:     od 1 sierpnia  do  30 sierpnia 2014 r.

Moduł II

I nabór:     od 10 marca  do 30 marca 2014 r.
II nabór:     od 15 sierpnia do 30 września 2014 r.


– Ile osób skorzystało z pomocy PCPR w 2013 roku?


Na podstawie danych za rok 2013 informujemy, że dofinansowanie poznano dla 1.360 osób niepełnosprawnych.

Wniosków złożonych było 2.113.


– Jakie środki na dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych otrzymało PCPR w Sanoku z PFRON-u w trzech ostatnich latach?


Środki jakimi dysponuje na dofinansowania dla osób niepełnosprawnych pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Otrzymywane są na podstawie algorytmu wyliczanego na podstawie min.:

– liczba dzieci 0 – 14 w powiecie w GUS,
– liczba dzieci niepełnosprawnych w Polsce – wg GUS,
– liczba osób pow. 15r. w powiecie – wg GUS,
– liczba osób niepełnosprawnych pow. 15r.ż. w powiecie – wg GUS,
– liczba osób niepełnosprawnych w powiecie zarejestrowanych w PUP,
– liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Po otrzymaniu decyzji z PFRON w sprawie podziału środków na dany rok, Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób niepełnosprawnych dokonuje podziału na poszczególne zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji.

Powiat sanocki otrzymał z PFRON środki:

1. w roku 2012   –   2.473.219,00 zł
2. w roku 2013   –   1.994.201,00 zł
3. w roku 2014   –   2.002.683,00 zł

foto: Red.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

38-500 Sanok, ul. Jezierskiego 21
Zespół rodzinnej opieki zastępczej tel. 13-46-46-570
Zespół obsługi PFRON tel. 13-46-46-580
PCPR
psanok@pcpr-sanok.pl lub pcprsanok@poczta.fm

foto: sxc.hu

15-07-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)