REKLAMA
REKLAMA

TADEUSZ PIÓRO: Chcę zostać burmistrzem miasta Sanoka! (FILM, ZDJĘCIA)

TADEUSZ PIÓRO: Chcę zostać burmistrzem miasta Sanoka! (FILM, ZDJĘCIA)

SANOK. Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Soul rozpoczął Powiatową Konwencję Wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, która odbywał się w Klubie Górnik w Sanoku. Podczas konwencji zaprezentowano kandydatów

do Sejmiku Województwa, na wójtów oraz do Rady Powiatu Sanockiego i do rad gmin.

Najważniejszą prezentację stanowiła jednak sylwetka Tadeusza Pióro, który ubiega się o stanowisko burmistrza Miasta Sanoka.
– Chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że jeżeli podjąłem decyzje o kandydowaniu na burmistrza Sanoka to jest to moja decyzja. Chcę zostać burmistrzem miasta Sanoka – mówił jednoznacznie Tadeusz Pióro.


Przemówienie Tadeusza Pióro – kandydata na burmistrza Sanoka


Program Tadeusza Pióro – kandydata na burmistrza miasta Sanoka:
– rozwój gospodarczy i rozwiązanie problemu bezrobocia,
– ograniczenie wyludniania i marginalizacji miasta poprzez przygotowanie terenów pod inwestycje,
– aktywne włączenie Sanoka do Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez stosowanie ulg i zachęt podatkowych,
– aktywne wspieranie funkcjonowania istniejących małych i średnich przedsiębiorców,
– uprzywilejowane traktowanie lokalnych przedsiębiorców,
– wspomaganie aktywności i samozatrudnienia mieszkańców, a tym samym tworzeniu miejsc pracy dla ludzi.

Mój program dla Sanoka:
– przygotowanie nowych w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych, z przystosowanym układem komunikacyjnym. Sanok musi znaleźć inwestora, zdiagnozować jego potrzeby, dotrzeć do niego z profesjonalną ofertą i przekonać, że warto właśnie tutaj zakładać lokalizację fabryk. Jako źródło finansowania –  RPO Woj. Podkarpackiego.

– stworzenie czytelnego systemu ulg podatkowych i zachęt dla lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów zewnętrznych. Docieranie z nimi do potencjalnych inwestorów.

– Aktywne poszukiwanie inwestorów poprzez dokładne rozpoznanie sektora potencjalnych inwestorów. Nawiązanie współpracy z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz wydziałami ekonomiczno-handlowymi ambasad.

– Utworzenie Centrum Obsługi Przedsiębiorczości przy Urzędzie Miasta poprzez stworzenie komórki specjalnie powołanej do wyszukiwania, docierania z ofertą i obsługi potencjalnych inwestorów, lokalnych przedsiębiorców oraz promocji proinwestycyjnej miasta.

– Nie aqapark ale zmodernizowany i dostosowany do oczekiwań, możliwości finansowych miasta i potrzeb mieszkańców Sanoka basen, pod którego dachem znajdą się: zmodernizowany brodzik dla dzieci i jacuzzi.

–  Zracjonalizowanie wydatków na sport poprzez zrównoważenie środków na sport masowy oraz sport i rekreację dzieci.

– Poprawa bezpieczeństwa miasta poprzez rozbudowę monitoringu oraz ścisłą współpracę Samorządu z Policją w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta.

– Wprowadzenie budżetu obywatelskiego co powinno spowodować wzrost aktywności mieszkańców miasta i zainteresowania dalszymi losami miasta.

– Na utrzymaniu miasta znajdują się 152 ulice o łącznej długości 52km, wiele z nich wymaga modernizacji, w niektórych miejscach niezbędne jest wybudowanie nowych ulic na co również będę kładł szczególny nacisk w moim programie.

– Podejmę działania w celu obniżenia cen wody i ścieków poprzez działania techniczne (np. wyłączenie z eksploatacji ujęcia wody w Zasłaniu), w wyniku czego nastąpi ekonomiczna weryfikacja taryf

– W ramach programu dotyczącego oświaty zamierzam przeprowadzić debatę publiczną dotyczącą oświaty  i przy współpracy ze środowiskiem opracować założenia polityki oświatowej na terenie miasta Sanoka, służące tworzeniu programu rozwoju.

– Zamierzam w porozumieniu z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami szkół i placówek oświatowych   wypracować szeroką ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej.

– Stworzymy funkcjonalny system stypendialny dla dzieci i młodzieży zdolnej za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.

– Będę prowadził stałą analizę kosztów utrzymania placówek oświatowych i podejmowali działania je ograniczające (np. poprzez dalsze termomodernizacje).

– Będziemy systematyczne remontować placówki oświatowe i doposażać je.

W ramach pomocy społecznej
– wraz ze służbami miejskimi zdiagnozujemy dokładnie sytuację osób potrzebujących pomocy i opracujemy strategię rozwiązywania problemów społecznych, która posłuży do przygotowania programów wsparcia dla ludzi będących w trudnej sytuacji.

.- Zapewnimy współpracę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z organizacjami prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne i świetlice środowiskowe celem objęcia opieką dzieci z rodzin wymagających pomocy.

– jako Urząd Miasta będziemy wspierali finansowo działalność charytatywną prowadzoną przez organizacje pozarządowe.

– Zadbam o to, aby żadne dziecko nie było głodne w szkole.

– Zapewnię wparcie organizacyjne i finansowe dla działających klubów wolontariatu.

W ramach poprawy infrastruktury technicznej
– deklaruję zdobycie środków finansowych z RPO Województwa Podkarpackiego na budowę łącznika przyszłej obwodnicy Sanoka z drogą krajową nr 28
–  będę starał się o stworzenie warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego poprzez wykorzystanie istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenie uzbrojenia pozyskanych terenów.
– podejmę współpracę ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi m.in. w celu zwiększenia ilości miejsc parkingowych na sanockich osiedlach mieszkaniowych.
– zamierzam systematyczne prowadzić prace nad pokrywaniem nawierzchnią asfaltową dróg miejskich w Sanoku i eliminować uciążliwości w poruszaniu się po nich.

Kultura
– Zamierzam zwiększyć zaangażowanie instytucji miejskich w organizację uroczystości państwowych i patriotycznych.
– Zwiększymy ilość i atrakcyjność imprez oferowanych przez Sanocki Dom Kultury, poprzez zwiększoną ilość spotkań muzycznych, koncertów, wernisaży, filmów.
– chciałbym wspierać organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury, szczególnie pozyskujące dotacje na działalność kulturalną.
– jako Urząd Miasta Sanoka będziemy wspierali inicjatywy mieszkańców w dziedzinie kultury, szczególnie inicjatywy młodzieżowe lub angażujące młodzież – zapewnimy pomoc merytoryczną, organizacyjną oraz – w miarę możliwości – finansową.
– Będziemy wspierali finansowo Bibliotekę Publiczną, celem wyposażenia jej w nowości wydawnicze.
– Zapewnimy pełniejszą informację o imprezach kulturalnych – w mediach.

03-11-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)