REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. Przewodniczący Rady Miasta Sanoka zawiadamia, ze w czwartek (25 czerwca) odbędzie się VIII Sesja Absolutoryjna oraz IX sesja Rady Miasta. Publikujemy porządek obrad.

VIII Sesja Absolutoryjna Rady Miasta odbędzie się w dniu 25.06.2015r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta.

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2014 rok.
4. Odczytanie uchwały RIO w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2014 rok.
5. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o  wykonaniu budżetu miasta za 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2014 rok.
7. Wniosek  Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
8. Odczytanie uchwały RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
10. Zamknięcie obrad sesji.


IX sesja Rady Miasta Sanoka odbędzie się w dniu  25 czerwca 2015 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta.

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 tytuł projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej jako działka nr 15/2 o pow. 0,0400 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 17, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej jako działka nr 15/1 o pow. 0,0299 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu czterech lokali użytkowych (garaży) usytuowanych w poziomie piwnic budynku wielolokalowego przy ul. Daszyńskiego 5 na działce nr 1095 o pow. 0,0802 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka przy Placu Świętego Michała oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 600/2 o pow. 0,0023 ha i  nr 600/6 o pow. 0,0275 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia IV zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Posada m. Sanoka o nazwie „Stróżowska – IV”, z ewentualnym podjęciem uchwały  w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. Konarskiego– I terenu położonego w dzielnicy Zatorze i Posada w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2014, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie projektu w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
19. Interpelacje.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miasta
Zbigniew Daszyk

rada miasta

25-06-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)