REKLAMA
REKLAMA

CZWARTEK SESJA RADY MIASTA: O spółce hokejowej STS, MOSiRze i finansach Sanoka podczas najbliższej sesji Rady Miasta

SANOK / PODKARPACIE. W dniu 10 września 2015r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 odbędzie się XI Sesja Rady Miasta Sanoka VII kadencji . Poniżej publikujemy porządek obrad.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrz Miasta w sprawie przystąpienia do spółki i objęcia akcji Sanockiego Towarzystwa Sportowego SA z siedzibą w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Sanoka do kategorii dróg gminnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Sanoka a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia wzajemnych zobowiązań Gminy Miasta Sanoka i Województwa Podkarpackiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Podkarpackiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Lipińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 2162 o pow. 0,0206 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej jako działka nr 1056/5 o pow. 0,0089 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1056/4, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej jako działka nr 1102/2 o pow. 0,0287 ha na rzecz właściciela  nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1101/2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” m. Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla terenu położonego w dzielnicy Posada m. Sanoka o nazwie „Cmentarz komunalny – Posada”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części MPZP pn. „Konarskiego – I” terenu położonego w dzielnicy Zatorze i Posada w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku w rejonie ulicy Konopnickiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyborów do Rad Dzielnic Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisarza Wyborczego do przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
27. Sprawozdanie z przeprowadzonych czynności zarządczych na obiektach MOSiR w Sanoku w odniesieniu do przeprowadzonego audytu wewnętrznego.
28. Interpelacje
29. Wolne wnioski i zapytania.
30. Zamknięcie obrad sesji.

Witold_Swiech_026_Rynek_Sanok

UM Sanok
foto: Witold Święch

07-09-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)