REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: O zmianach budżetowych oraz aktywizacji bezrobotnych na najbliższej sesji Rady Powiatu

SANOK / PODKARPACIE. Rada Powiatu Sanockiego zawiadamia, że w dniu 27 marca (piątek) w Sali Herbowej Urzędu Miasta o godz. 9.00 rozpocznie się VIII sesja Rady Powiatu. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4.  Złożenie ślubowania przez  radnego wstępującego w miejsce radnego, któremu wygaszono mandat.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyjętego uchwałą Nr XLVI/480/2013 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 20 listopada 2013r.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020”.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. (kwota 1.535.700 zł).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 1.183.380 zł.)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 960.748 zł).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (zwrot odprowadzonych dochodów).
14. Podjęcie uchwały  w sprawie prowadzenia Muzeum Historycznego w Sanoku, wspólnie przez Województwo Podkarpackie i Powiat Sanocki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie przyłączenia Moszczańca, Polan Surowicznych, Surowicy, Darowa, Rudawki Jaśliskiej, Jasiela do Gminy Jaśliska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miasta Krosna.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (I)” w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”; Priorytet inwestycyjny 8ii „Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrożenie gwarancji dla młodzieży”, cel szczegółowy 8ii „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET); Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.)
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wnioski i oświadczenia.
21. Zamknięcie obrad sesji.

materiał nadesłany
foto: archiwum eSanok.pl

rada powiatu

27-03-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)