REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: O zmianach budżetowych oraz aktywizacji bezrobotnych na najbliższej sesji Rady Powiatu

SANOK / PODKARPACIE. Rada Powiatu Sanockiego zawiadamia, że w dniu 27 marca (piątek) w Sali Herbowej Urzędu Miasta o godz. 9.00 rozpocznie się VIII sesja Rady Powiatu. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4.  Złożenie ślubowania przez  radnego wstępującego w miejsce radnego, któremu wygaszono mandat.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyjętego uchwałą Nr XLVI/480/2013 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 20 listopada 2013r.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020”.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. (kwota 1.535.700 zł).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 1.183.380 zł.)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 960.748 zł).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (zwrot odprowadzonych dochodów).
14. Podjęcie uchwały  w sprawie prowadzenia Muzeum Historycznego w Sanoku, wspólnie przez Województwo Podkarpackie i Powiat Sanocki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie przyłączenia Moszczańca, Polan Surowicznych, Surowicy, Darowa, Rudawki Jaśliskiej, Jasiela do Gminy Jaśliska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miasta Krosna.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (I)” w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”; Priorytet inwestycyjny 8ii „Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrożenie gwarancji dla młodzieży”, cel szczegółowy 8ii „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET); Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.)
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wnioski i oświadczenia.
21. Zamknięcie obrad sesji.

materiał nadesłany
foto: archiwum eSanok.pl

rada powiatu

27-03-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)