REKLAMA
REKLAMA

POWIAT SANOCKI: Dyskusja o budżecie na 2017 rok. Jaki będzie werdykt radnych? (RETRANSMISJA, ZDJĘCIA)

POWIAT SANOCKI: Dyskusja o budżecie na 2017 rok. Jaki będzie werdykt radnych? (RETRANSMISJA, ZDJĘCIA)

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Trwa sesja Rady Powiatu Sanockiego. Jedna z najważniejszych w roku. Dziś bowiem radni zadecydują o przyjęciu lub odrzuceniu projektu budżetu na 2017 rok. Zapraszamy do śledzenia transmisji video na żywo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Debata nad uchwałą budżetową na 2017 rok:
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
b/ odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017
c/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2017 rok.
d/ przedstawienie autopoprawek oraz stanowiska Zarządu Powiatu do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu wynikających z złożonych wniosków przez komisje stałe Rady Powiatu
e/ dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie,
f) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2017 – 2028.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/186/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2016r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2017r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru budowy nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania do pokrycia wkładu własnego w formie wkładu pieniężnego do realizacji projektu pod nazwą „Czas na aktywność zawodową” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny Rynek Pracy”, Działanie 7.1.„Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy”-projekty konkursowe.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016 (kwota 2.125 zł).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016 (kwota 263.898 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016 (kwota 1.700.000 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016. (zwrot odprowadzonych dochodów)

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2017 na obszarze działania Powiatu Sanockiego.

18. Interpelacje i zapytania Radnych.

19. Wnioski i oświadczenia.

20. Zamknięcie obrad sesji.

1

Foto: archiwum Esanok.pl

29-12-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)