REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ SESJA W MIEŚCIE: O lokalnym transporcie i Miejskim Obszarze Funkcjonalnym

SANOK / PODKARPACIE.  25. Sesja Rady Miasta Sanoka VII kadencji, odbędzie się w najbliższy czwartek (20 października). Początek obrad o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta. Publikujemy porządek obrad.

sesja

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie opłaty prolongacyjnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok – Lesko z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko” przygotowywanego w partnerstwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014 – 2020”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka (aktualizacja, październik 2016r.), z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży przysługującego Gminie Miasta Sanoka prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Jagiellońskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1165/14 o pow. 0,0024 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1165/7, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2 o pow. użytkowej 291,71m2 stanowiącego własność Gminy Miasta Sanoka usytuowanego w budynku przy ul. Bema 3 w Sanoku dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00068258/7 wraz z udziałem 1622/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działek nr 21/50 i 21/52 o łącznej pow. 0,1134 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Prochaski oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301 o pow. 0,0274ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Lwowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1377 o pow. 0,0409 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku w rejonie ulicy Zagumnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny należnych Gminie Miasta Sanoka lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2016, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek dziennych tej opłaty oraz zasad jej poboru, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu targowisk na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Miasta i Gminy Zagórz, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
25. Rozpatrzenie wniosku Burmistrz Miasta w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
26. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Wojskowa Komendę Uzupełnień, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
27. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Stowarzyszenie przyjaciół Heleny Kosiny w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
28. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Stowarzyszenie Sanocki Unihokej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
29. Informacja Wojewody Podkarpackiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta za rok 2015.
30. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Radnych za rok 2015.
31. Informacja Burmistrza Miasta z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2015.
32. Interpelacje.
33. Wolne wnioski i zapytania.
34. Zamknięcie obrad sesji.

20-10-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)