REKLAMA
REKLAMA

ZAGÓRZ: Czy radni zgodzą się na rozbudowę wysypiska śmieci? Dziś ważna sesja Rady Miejskiej

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Dziś w Zagórzu odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej. Najwięcej uwagi przykuwa punkt dotyczący rozbudowy wysypiska śmieci w gminie Zagórz. Czy radni zgodzą się na realizację tego kontrowersyjnego dla wielu mieszkańców pomysłu? Na miejscu są nasi reporterzy. Wkrótce relacja z obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ZAGÓRZU ul. 3 Maja 2 38-540 Zagórz woj. podkarpackie Zagórz, 24.03.2016 r.
RM.0002.4.2016

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)
zwołuję

na dzień 31 marca (czwartek) 2016 r. XXIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zagórzu. Sesja rozpocznie się o godzinie 12:00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórz na rok 2016 /DRUK Nr 1/,
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu za 2015 rok”/DRUK Nr 2/,
3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu za 2015 rok”/DRUK Nr 3/,
4) w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych na terenie składowiska odpadów w Średniem Wielkiem, gmina Zagórz oraz modernizacji stacji segregacji odpadów komunalnych w Ustrzykach Dolnych” „/DRUK Nr 4/,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej nr 108 i Województwa Podkarpackiego w zakresie realizacji inwestycji przy infrastrukturze kolejowej w ramach projektu pn. ,Wojewódzki Fundusz Kolejowy” „/DRUK Nr 5/,
6) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Zagórz na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług poprzez wdrożenie systemów informatycznych, wsparciem – rozwoju gmin Bieszczadzkich” /DRUK Nr 6/,
7) w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zagórzu /DRUK nr 7/,
8) w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu /DRUK Nr 8/,
9) w sprawie przystąpienia Gminy Zagórz do realizacji projektu pn. ,Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zagórzu” /DRUK Nr 9/,
10) sprawie przystąpienia Gminy Zagórz do realizacji projektu pn. „Przebudowa budynku dworca PKP w miejscowości Mokre w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” /DRUK Nr 10/,
11) w sprawie przystąpienia Gminy Zagórz do realizacji projektu pn. ,Zwiększenie dostępności usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przebudowę budynku MGOPS w Zagórzu” /DRUK Nr 11/,
12) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków /DRUK Nr 12/,
13) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie Gminy Zagórz/DRUK Nr 13/,
14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2016 r. /DRUK Nr 14/, 15) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę lagórz dla Powiatu Sanockiego/DRUK Nr l51.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Różycki

źródło: BIP Urzędu Miasta i Gminy Zagórz

31-03-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)