REKLAMA
REKLAMA

Zobacz jak będzie wyglądała obwodnica Sanoka! (FILM, WIZUALIZACJA)

Zobacz jak będzie wyglądała obwodnica Sanoka! (FILM, WIZUALIZACJA)

SANOK / PODKARPACIE. Na maj 2019 roku zaplanowano zakończenie prac związanych z budową obwodnicy Sanoka, która pochłonie blisko 140 mln zł. Całkowita długość drogi wyniesie około 6,7 km. Rozpocznie się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską, zakończy na ul. Lipińskiego.

Obwodnica Miasta Sanok będzie zaprojektowana i wykonana dla dwujezdniowego przekroju 2+1 z zespołem leżących na przemian dodatkowych pasów do wyprzedzania. Pomiędzy jezdniami planowane jest wykonanie pasa dzielącego o szerokości 1,6 m na odcinku prostym, 1,8 m na obiekcie, do 3,75 m na łuku wraz z opaskami o szerokości 0,5 m. Po obu stronach jezdni drogi zaprojektowane zostaną pobocza utwardzane o szerokości 1,5 m lub większej jeżeli zajdzie potrzeba lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska. Wysokość skarp nasypów i wykopów drogowych zostanie ustalona przez Wykonawcę na etapie Projektu Budowlanego na podstawie niwelety obwodnicy. Ponadto w miejscach wymaganych odpowiednimi decyzjami administracyjnymi zaprojektowane zostanie ogrodzenie drogi krajowej.

W ramach niniejszej inwestycji planowane jest zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowań jednopoziomowych, w tym między innymi:

– wydłużone rondo typu „nerka” na początku obwodnicy, tj. w miejscu skrzyżowania z istniejącą drogą krajową nr 28 i drogą wojewódzką nr 886;
– na prawe skręty w miejscu przecięcia obwodnicy z łącznikiem do ul. Okulickiego;
– typu rondo w miejscu skrzyżowania z ul. Konopnickiej (DP nr 2233R)
– typu rondo na końcu obwodnicy ul. Lipińskiego (DK 84).

Ponadto planowane jest zaprojektowanie i wykonanie:

– przejazdu w ciągu drogi powiatowej nr 2212R (ul. Okulickiego);
– przejazdu gospodarczego nad obwodnicą w km około 1+869,60;
– przejazdu w ciągu drogi gminnej (ul. Działkowa);
– przejazdu w ciągu drogi powiatowej nr 2234R (ul. Stróżowska);
– dróg obsługujących przyległy teren (dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę obwodnicy, dojazdy do urządzeń technicznych);
– infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

Obwodnica będzie posiadać również 12 obiektów inżynierskich, w tym:

– 4 wiadukty drogowe w tym 1 nad linią kolejową;
– 8 mostów drogowych z czego 3 będą posiadać przejście dla średnich zwierząt, natomiast 4 z nich przejście dla małych zwierząt;
– 6 przepustów pełniących funkcje przejścia dla zwierząt;
– 4 obiekty inżynierskie służące odwodnieniu.

W zakres inwestycji wchodzi również budowana i przebudowywana instalacji i sieci.

Obwodnica Miasta Sanoka zostanie wyposażona miedzy innymi w:

– sieci wodociągowe, kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe oraz oczyszczalnie ścieków;
– sieci gazowe;
– sieci teletechniczne;
– sieci energetyczne;
– sieci kontroli bezpieczeństwa wraz z monitoringiem;
– i inne według potrzeb.

Dane elementy zostaną zaprojektowane i wykonane, umożliwiając łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostępu przed osobami niepowołanych. Zostaną zabezpieczone w sposób uniemożliwiający akty wandalizmu i kradzieży, a także wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane. Instalacje i sieci zostaną dostosowane do miejscowych warunków atmosferycznych. Infrastruktura techniczna liniowa niezwiązana z drogą zostanie zlokalizowana poza pasem drogowym. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach zostanie zlokalizowana w pasie drogowym. Wszystkie naziemne obiekty związane z siecią odwodnienia i inna infrastrukturą będą położone w odległości co najmniej 50 m od krawędzi przejść dla zwierząt.

Nazwa Kontraktu:
„Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka długości 7 km”

Numer umowy : 2410.4.2016 z dnia 09.02.2016r.

Wartość Kontraktu: netto 113 747 746,00 PLN, brutto 139 909 727,58 PLN

Zgodnie z umową nr 2410.4.2016 z dnia 09.02.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia umowy w terminie do 33 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty projektowo-budowlane. Do czasu realizacji robót budowlanych, nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Przewidywana data zakończenia Robót: 08.05.2019 r.

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Projektowana droga krajowa nr 28 w zakresie opracowania stanowi obwodnicę miasta Sanok. Początek opracowania zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (DK 28).
Koniec opracowania stanowi włączenie projektowanej obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego).
Całkowita długość projektowanej obwodnicy wynosi około 6,7 km. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa podkarpackiego, na terenie powiatu sanockiego i obejmuje tereny miasta Sanok oraz gminy Sanok.

Parametry techniczne trasy głównej obwodnicy:

– szerokość jezdni głównej 2+1 na odcinku prostym: 14,1 m,
– szerokość pasa ruchu: 3,50 m,
– szerokość opaski wewnętrznej: 0,50 m,
– szerokość poboczy utwardzonych: 2 x 1,5 m,
– kategoria ruchu: KR 5,
– prędkość projektowa: Vp = 70 km/h
– obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,
– obiekty w ciągu trasy głównej i większości dróg dojazdowych i łącznic w klasie obciążenia „A”.

plan

1Foto: kadr z filmu. Youtube.com / Obwodnica Sanoka

źródło: obwodnicasanoka.pl

30-03-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)