REKLAMA
REKLAMA

Gmina Sanok otrzymała 38,5 tys. złotych na rewitalizację. Etap diagnostyczny zakończony (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Gmina Sanok opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017 – 2023. Jest to niezbędny dokument, który pozwoli sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej. Prace nad dokumentem są też okazją do wspólnej refleksji – co w szczególności w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej jest pilnego do zrealizowania.


Gmina Sanok na zadanie pn. „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok” otrzymała dotację celową w wysokości 34 650,00 zł (90%). Wkład Gminy Sanok stanowi 10% i wynosi 3 850,00 zł.

Efektem pracy w ramach realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok” będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej oraz technicznej dla wybranych obszarów gminy.

Do tej pory przeprowadzono etap diagnostyczny, który obejmował analizę problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz infrastrukturalnych. Przeanalizowano dane statystyczne, a także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców. W wyniku badania ankietowego wpłynęło ponad 400 ankiet. Analiza danych z UG Sanok, z Powiatowego Urzędu Pracy, z Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, GUS oraz z ankiet posłużyły do wyznaczenia obszaru rewitalizacji.

Kryteria wyboru obszaru nie są dowolne, a określają je szczegółowe wytyczne. W Gminie Sanok jako obszar rewitalizacji zostały wyznaczone następujące miejscowości: Falejówka, Jurowce, Liszna, Łodzina, Markowce, Mrzygłód, Raczkowa, Srogów Górny, Stróże Wielkie, Tyrawa Solna, Wujskie, Załuż.

Aktualnie zakończył się cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru rewitalizacji. Spotkania odbyły się w miejscowościach: Markowce, Srogów Górny, Mrzygłód i Załuż, a wzięło w nich udział 105 mieszkańców. Spotkania prowadził Pan Kazimierz Szkudlarek, przedstawiciel firmy SkyZoom Marketing, wykonawcy Lokalnego Programu Rewitalizacji.

DSC_0349

Tematem spotkań były następujące zagadnienia:

 • Obszar w stanie kryzysowym,
 • Obszar zdegradowany,
 • Obszar rewitalizacji,
 • Wyniki diagnozy,
 • Analiza SWOT ( w formie warsztatów),
 • Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne (propozycje interesariuszy),
 • Planowane uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne (propozycje interesariuszy).

Przybyli na spotkania mieszkańcy brali czynny udział w dyskusji, zgłaszali problemy jakie zauważają w swojej okolicy oraz dokonali analizy SWOT swoich miejscowości. Zgłaszane zadania dotyczyły spraw infrastrukturalnych, komunikacyjnych, gospodarczych i społecznych. Wszystkie zostały spisane i będą wykorzystane podczas tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023.

W ramach zadań można było kwalifikować wydatki związane z:

 • uporządkowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni publicznych,
 • zagospodarowaniem zdegradowanych przestrzeni na cele publiczne i/lub gospodarcze,
 • dostosowaniem istniejącej zabudowy publicznej do celów gospodarczych,
 • projektami społecznymi, edukacyjnymi, kulturalnymi i rekreacyjnymi itp.

Zgłaszane zadania w ramach programu musiały być podporządkowane celom społecznym związanym z redukcją ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz podnosić jakość życia mieszkańców.

Ważnym jest fakt, że lokalni liderzy oraz mieszkańcy wzięli aktywny udział we wspólnym tworzeniu programu Rewitalizacji, co znalazło odzwierciedlenie w ilości wypełnionych ankiet i ilości zgłoszonych zadań. Bardzo dziękuję radnym i sołtysom z miejscowości objętych obszarem rewitalizacji za czynną pomoc w zorganizowaniu spotkań konsultacyjnych, a mieszkańcom za liczny w nich udział. To, że na spotkaniach pojawili się licznie mieszkańcy, a w tym przedstawiciele grupy przedsiębiorców i organizacji pozarządowych wskazuje na fakt, że mamy bardzo aktywną i zaangażowaną w rozwój lokalny społeczność – mówi Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.

Gotowy Program Rewitalizacji musi zostać przyjęty uchwałą Rady Gminy i pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

materiały nadesłane

10-02-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)