REKLAMA
REKLAMA

Protest obywatelski mieszkańca Sanoka. Polska Spółka Gazownictwa odpowida

SANOK / PODKARPACIE. W połowie grudnia informowaliśmy o problemie mieszkańca Sanoka, który podjął obywatelski protest przeciwko bezprawnemu jego zdaniem, zajęciu swojej własności przez Polską Spółkę Gazownictwa w Tarnowie. Publikujemy odpowiedź.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 936, obr. Śródmieście w Sanoku posadowiony jest gazociąg stalowy niskiego ciśnienia DN200, DN50 oraz przyłącza gazowe DN32 do budynków nr 7 i 31.

Sieć gazowa niskiego ciśnienia została wybudowana na podstawie Decyzji na przebudowę gazociągu niskiego ciśnienia z dn. 22.09.1987r. (znak: UAN-III 8381/131/87), wydanej przez Urząd Miejski w Sanoku, na wniosek poprzednika prawnego naszej spółki tj. Karpackiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa w Tarnowie. Pisemną zgodę na wejście w teren i przebudowę sieci na działce o nr ew. 936 (wg obowiązującej w okresie przebudowy ewidencji dz. nr 1604/1) wyraził poprzedni właściciel nieruchomości P. Władysław Hydzik.

Właścicielem przedmiotowej sieci gazowej jest PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie.

Przedmiotowa sieć gazowa podlegała kontroli, regularnie według procedur obowiązujących w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., zgodnie z corocznymi harmonogramami kontroli. Z posiadanych przez nas protokołów kontroli wynika, że w lipca 2016 i poprzednim aż do lipca br. nie wystąpiły nieszczelności na przedmiotowym odcinku sieci gazowej.

Pierwszą informację o wystąpieniu nieszczelności na gazociągu, pracownicy Rejonu Dystrybucji Gazu w Sanoku otrzymali w dniu 05.07.2016r., od Pani Małgorzaty Lewek, właścicielki nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością P. Marka i Olgi Perschke.

Po przyjęciu zgłoszenia, przeprowadzona kontrola dywanowa wykazała nieszczelność na gazociągu niskiego ciśnienia DN200 na działce o nr ew. 936 w Sanoku. W związku z tym pracownicy Rejonu Dystrybucji Gazu przystąpili do likwidacji nieszczelności. W dniu 05.07.2016r dokonano doraźnego zabezpieczenia awarii (nieszczelności) poprzez założenie opaski ratunkowej. Docelowa naprawa gazociągu miała polegać na wycięciu pękniętego połączenia spawanego i wstawieniu w to miejsce nowego odcinka rury długości ok. 1m, co miało miejsce w dniu 15.12.2016r.

mp3

Zaznaczyć należy, że Pan Marek Perschke w dniu usunięcia nieszczelności tj. 05.07.2016r. utrudniał pracownikom RDG Sanok wejście na swoją działkę, w związku z tym zmuszeni zostaliśmy do wystąpienia z wnioskiem do Komendy Powiatowej Policji w Sanoku o pomoc w udostępnieniu nam terenu nieruchomości. Zabezpieczenia gazociągu dokonano przy asyście policji w obecności Pana Marka Perschke.

Dodać należy, że pracownicy Zakładu w Jaśle kilkukrotnie podejmowali próby mediacji z Panem Markiem Perschke, które miały nakłonić właściciela do dobrowolnego udostępnienia nieruchomości w celu likwidacji awarii. Ponieważ prowadzone rozmowy nie przyniosły spodziewanych rezultatów głównie z uwagi zbyt wygórowane żądania finansowe właściciela nieruchomości, Zakład wystąpił do Starosty Sanockiego z wnioskiem o wydanie decyzji na czasowe zajęcie nieruchomości.

W dniu 5 grudnia 2016, Starosta Sanocki decyzją znak GN-III.6852.1.1b.2016 udzielił Spółce zezwolenia na zajęcie nieruchomości gruntowej położonej w Sanoku, obręb Śródmieście oznaczonej jako działka nr 936, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą nr KS1S/00019054/9, gdzie jako właściciele wpisani są Marek Jan Perschke i Olga Perschke na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej – na okres nie dłuższy niż 1 tydzień, licząc od dnia zajęcia nieruchomości w celu usunięcia awarii gazociągu niskiego ciśnienia DN200 poprzez dokonanie naprawy gazociągu polegającej na usunięciu pękniętej spoiny i stawieniu nowego odcinka rury. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Po otrzymaniu decyzji Starosty, została wszczęta procedura przeprowadzenia prac gazoniebezpiecznych. Opracowano Instrukcję – Harmonogram prac gazoniebezpiecznych, powiadomiono odbiorców gazu o wstrzymaniu dostawy paliwa gazowego. RDG Sanok zwrócił się z prośbą do Komendy Powiatowej Policji w Sanoku o zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót. Przy czym z uwagi na wstrzymanie dostaw gazu nie zachodziła potrzeba ewakuacji mieszkańców sąsiednich domów.

Podjęte czynności w dniu 15.12.2016r. pozwoliły usunąć nieszczelność na gazociągu niskiego ciśnienia zlokalizowanego na działce nr ew. 936 w Sanoku i przywrócenia pełnej sprawności technicznej sieci gazowej.

W związku z szkodami majątkowymi powstałymi na skutek prowadzonych prac gazoniebezpiecznych w dniu 15.12.2016r., Zakład wypłaci właścicielom nieruchomości P. Oldze i Markowi Perschke odszkodowanie. Wartość odszkodowania zostanie wyliczona przez rzeczoznawcę majątkowego, który dokonał oględzin powstałych szkód w dniu prowadzonych robót.

Dodać należy również, że Państwo Olga i Marek Perschke wystąpili do Sądu Rejonowego w Sanoku z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej dotyczącej zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z ich nieruchomości, ustanowienia służebności przesyłu oraz zapłaty odszkodowania za utratę wartości nieruchomości.

Łączna wysokość zgłoszonych przez nich roszczeń wynosi 270.000 zł. Rozprawa w tej sprawie została wyznaczona przez Sąd Rejonowy w Sanoku na dzień 05.01.2017r.

Artur Michniewicz
Rzecznik Prasowy
Departament Komunikacji


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

„Starostwo powiatowe – przykładem skrajnej niekompetencji, nieudolności i nieposzanowania prawa”. Mieszkaniec Sanoka podjął obywatelski protest (FILM)

Starosta sanocki odpowiada

04-01-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)