REKLAMA
REKLAMA

SESJA W POWIECIE: O przekształceniu szkół, oświadczeniach majątkowych i sprzedaży nieruchomości

SANOK / PODKARPACIE. W czwartek 9 listopada zpalanowano sesję Rady Powiatu Sanockiego. W porządku obrad między innymi sprzedaż nieruchomości, zmiany w budżecie, przekształcenia w szkołach i oświadczenia majątkowe.

Obrady zaplanowano w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka na godzinę 16.00.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 5.000 zł)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 20.966 zł).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 6.824 zł).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 10.449 zł).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 1.500 zł)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 20.323 zł).
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Sanoku wchodzącą w skład ZS Nr 1 w Sanoku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Sanoku wchodzącą w skład ZS Nr 2 w Sanoku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Sanoku wchodzącą w skład ZS Nr 3 w Sanoku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 w Sanoku wchodzącą w skład ZS Nr 5 w Sanoku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym oraz dla Uczniów z Niepełnosprawnościami
Sprzężonymi w Sanoku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Sanoku wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej w Sanoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 Specjalną w Sanoku wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku w Szkołę Policealną dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku wchodzącą w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sanockiego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Gminą Iwonicz-Zdrój wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Gminą Rymanów wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.
26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Besko prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.
28. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.
29. Złożenie informacji Radzie Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego ( dz. nr 58/94 i dz. nr 58/154 obręb Olchowce).
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Sanockiego.
31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Sanockiego.
32. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Sanockiego.
33. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego.
34. Informacja Starosty Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
35. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych radnych.
36. Informacja Wojewody Podkarpackiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych Starosty Sanockiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego.
37. Interpelacje i zapytania radnych.
38. Wnioski i oświadczenia.
39. Zamknięcie obrad sesji.

1046

08-11-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)