REKLAMA
REKLAMA

SESJA W MIEŚCIE: Łącznik do obwodnicy, o „Skwerze Niepodległości” i dwie skargi na burmistrza

SANOK / PODKARPACIE. We wtorek 10 kwietnia zaplanowano sesję w mieście. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00 w Sali Herbowej magistratu.

Poniżej prezentujemy proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania :”Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a droga krajową nr 28”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji, współpracy z przedsiębiorcami” przygotowywanego w partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II osi priorytetowej – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność lub będących w zarządzaniu Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały Nr XIII/96/15 z dnia 27.10.2015r. w sprawie Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sanoka w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sanoka (aktualizacja kwiecień 2018), z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022” z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Sanoka przy ul. Wesołej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1487/2 o pow. 0,0005 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1502, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy „Skwer Niepodległości” dla placu w Sanoku znajdującym się przy ulicy Kościuszki, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części obowiązującego MPZP terenu położonego w dzielnicy Śródmieście o nazwie „Jagiellońska – I”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP „Przemyska I” z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Sanoka.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Sanoka.
23. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2017.
24. Interpelacje.
25. Wolne wnioski i zapytania.
26. Zamknięcie obrad sesji.

DSC_0865

09-04-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook