REKLAMA
REKLAMA

CZWARTEK: Ważna sesja. Czy poznamy plan miasta na gospodarkę odpadami?

SANOK / PODKARPACIE. W czwartek 26 września w magistracie odbędzie się XVII sesja Rady Miasta Sanoka. W porządku obrad ważne dla mieszkańców tematy. Przede wszystkim informacja dotycząca przyszłości gospodarki odpadami komunalnymi. Czy poznamy plan włodarzy w tym zakresie? Ponadto zaplanowano dyskusję na temat Sosenek i hurtowych dostaw wody dla Brzozowa.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm./ zwołuję XVII Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 26.09.2019r. o godz. 900 w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnego.
3. Powołanie sekretarza sesji.
4. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
5. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
6. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku w rejonie ulicy Ustrzyckiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
1 1. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku w rejonie ulicy Stróżowskiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa,
z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, drogę nr 117160R zlokalizowanąnadziałcę236016 obr. Posada, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Brzozów w zakresie hurtowej dostawy wody,
z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Sanok przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie do Rady Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej
sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uczczenia pamięci Mariana Pankowskiego w 100. rocznicę jego urodzin, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej
sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Klub Radnych Demokraci Ziemi Sanockiej w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli, z ewentualnym podjęciem uchwały w-tej sprawie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sanoka,
24. Podjęcie uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.
25. Podjęcie uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta.
26. Informacja na temat stanu obecnego oraz planów na przyszłość związanych z Ośrodkiem Wypoczynkowym Sosenki.
27. Informacja dot. przyszłości gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Sanoku.
28. Interpelacje.
29. Wolne wnioski i zapytania.
30. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Romaniak

archiwum Esanok.pl

źródło: Red., BIP UM Sanok

25-09-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)