REKLAMA
REKLAMA

Radni stają w obronie Autosanu. Czy sprzeciwią się burmistrzowi? (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Miasta Sanoka debatowano nad propozycją zmian w budżecie miasta na 2019 rok, zaproponowaną przez zarząd, która zwiększa dochody o kwotę blisko 1,5 mln zł. Środki pochodzą z kary umownej nałożonej na Autosan za nieterminowe dostarczenie autobusów. Choć nie ulega wątpliwości, że miasto karę naliczyć musiało, to pojawiają się głosy, że można było wybrać inne rozwiązanie tej sprawy, tak, aby dać fabryce szansę na „złagodzenie” kary. Wątpliwości są i jest to fakt. Projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii członków komisji.

Tomasz Sokołowski

Tylko dwóch radnych za pozytywnym zaopiniowaniem projektu

W trakcie obrad Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Miasta Sanoka, radnym przedstawiono projekt uchwały zakładającej zmiany w budżecie miasta na 2019 rok poprzez wprowadzenie kwoty niespełna 1,5 mln zł do dochodów gminy w dziale „Transport i łączność”. Dokładnie 1 468 000 zł zapisano jako „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara za nieterminowe wykonanie umowy w ramach projektu”.

Punkt omawiał skarbnik Bogdan Florek. Zaznaczył, że sprawa dotyczy projektu o nazwie „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w Miejski Obszarze Funkcjonalnym Sanok – Lesko”, w ramach którego przy ul. Lipińskiego wybudowano dworzec multimodalny oraz zakupiono 11 niskoemisyjnych autobusów. Potwierdzono, że kara związana jest właśnie z pozyskaniem pojazdów – relacjonuje Sławomir Miklicz, radny i członek Komisji Finansowo-Gospodarczej.

Przeprowadzono dyskusję, a później głosowanie nad przyznaniem pozytywnej opinii projektowi uchwały. Na 11 radnych, 2 było za, 2 przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Tym samym, uchwała nie uzyskała pozytywnej opinii komisji.

Za co kara?

Koszt projektu wyniósł 32 mln zł. Na jego realizację otrzymano dofinansowanie sięgające 20 mln zł. 

Pierwotnie, jak przypomina nam były wiceburmistrz Edward Olejko, autobusy miały być dostarczone do końca października 2018 roku. Zresztą wtedy też planowano otwarcie dworca.

W połowie października 2018 roku odbyliśmy rozmowy, podczas których negocjowano kolejny termin oddania autobusów. Mówiono o lutym 2019. Już wtedy było wiadomo, że nie da się uniknąć kar – mówi Edward Olejko.

Ostatecznie, pierwsze nowe „bociany” trafiły do miasta pod koniec kwietnia 2019 roku, kolejne przy okazji otwarcia dworca, które odbyło się w maju. Umowa zawarta pomiędzy zamawiającym, czyli miastem, a wykonawcą, czyli Autosanem, zawierała zapisy mówiące o karach za nieterminowe zrealizowanie zadania. Jak się okazuje, będzie dotkliwa, bo według zapisów przedstawionych podczas obrad komisji RM wyniesie niespełna 1,5 mln zł. Miasto ma oczywiście obowiązek egzekwowania takich kar. W jaki sposób może odbyć się rozliczenie tak pozyskanych pieniędzy?

Zgodnie z przepisami, kara umowna nie pomniejsza wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Zatem, jeśli beneficjent korzystając z zapisów umowy z wykonawcą, np. skompensował karę umowną pomniejszając kwotę płatności wynikającą z FV o kwotę należnej kary umownej, w ramach wydatków kwalifikowalnych może zostać rozliczona pełna wartość dokumentu – dowiadujemy się w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Dwie możliwości

Jeżeli chodzi o naliczenie kary umownej za nieterminowe dostarczenie autobusów, to trzeba powiedzieć, że burmistrz nie miał wyjścia i kara ta musiała zostać naliczona. W przeciwnym razie władza wykonawcza byłaby narażona na postępowanie przed Komisją Dyscypliny Finansów Publicznych – mówi nam Sławomir Miklicz, członek Klubu Radnych Demokraci Ziemi Sanockiej.

Należy jednak wspomnieć, że burmistrz w takiej sytuacji ma możliwość wyboru jednej z dwóch dróg postępowania. Pierwsza polega na tym, że naliczone kary potrąca się z należności głównej i wykonawcy przekazuje się zapłatę pomniejszoną o wysokość kary. Właśnie taką drogę wybrał burmistrz Sanoka, a naliczoną karę w wysokości 1.486.000,00 w uchwale budżetowej wprowadzamy do budżetu 2019 roku, jako zwiększenie dochodów budżetowych. Druga możliwość, która jest zgodna z literą prawa i zdarza się, że jest stosowana w praktyce, polega na tym, że całość należności za wykonaną usługę/towar płaci się wykonawcy, a następnie wystawia się notę obciążeniową w wysokości naliczonych kar. Taka forma rozwiązania tego problemu daje możliwość skierowania sprawy do sądu i potencjalnie stwarza szansę dla wykonawcy udowodnienia, że np. opóźnienia powstały z powodów niezależnych od niego. Sąd może wysokość kary zmniejszyć, czy też nawet ją anulować, jeżeli zostaną spełnione określone przesłanki umożliwiające wydanie takiego wyroku. Burmistrz w tym przypadku, posiadając wyrok sądowy, nie ponosi odpowiedzialności przed Komisją Dyscypliny Finansów Publicznych. Jeżeli wykonawca nie może udowodnić swojego stanowiska lub nie ma nawet takiego zamiaru, to oczywiście musi uiścić całość naliczonej kary.

W mojej ocenie, jeżeli mamy wspierać lokalną przedsiębiorczość i lokalnych przedsiębiorców, to należałoby korzystać z drogi sądowej. Po to, aby dawać szansę wykonawcom na ewentualne wybronienie się z płacenia wysokich kar w przypadkach, gdy nie do końca ponoszą pełną odpowiedzialność za powstałe opóźnienia. Takie rozwiązanie rekomendowałbym w stosunku do wszystkich przedsiębiorców związanych z Sanokiem – podsumowuje Sławomir Miklicz.
Jeżeli chodzi o Autosan, to należy wspomnieć tutaj też o aspekcie społecznym. Po podpisanym aneksie, spóźnienie w dostarczeniu autobusów wyniosło trzy miesiące,  a wysokość kary to aż 1.486.000,00 zł. Oczywiście Zarząd Spółki zapewne był świadom wysokości kar, jakie zostaną naliczone, ale być może w postępowaniu sądowym byłby w stanie wysokość tej kary w sposób znaczący zmniejszyć.

Zabawa?

Obecnie w Autosanie pracuje 370 osób. 75% z nich to mieszkańcy powiatu sanockiego

W jednym z mediów, finansowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, zapytano „Po co taka zabawa?”.

Wydaje się, że dla wspomnianych pracowników i ich rodzin, gigantyczna kara nałożona na ich zakład pracy, szybciej jest powodem do zmartwienia, niż jakąkolwiek formą zabawy. Można przypuszczać, że właśnie dbając o dobro pracujących w Autosanie mieszkańców, większość radnych zdecydowała się nie udzielić pozytywnej opinii temu projektowi uchwały. Być może też zasugerowano się słowami radnego Sławomira Miklicza dotyczącymi ewentualnej możliwości uniknięcia czy zmniejszenia kary.

Sprawą mają się zająć radni podczas najbliższej sesji. Wtedy też podejmą ostateczną decyzję biorąc udział w głosowaniu na projektem uchwały. Obrady zaplanowano na 29 lipca.

Z pytaniami o tę sprawę zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Sanoka oraz do spółki Autosan. Jeśli otrzymamy odpowiedzi, niezwłocznie je opublikujemy.

O projekcie

Powierzchnia użytkowa dworca multimodalnego wynosi 1274 m2. W dwukondygnacyjnym obiekcie znajdują się m. in.: poczekalnie, przechowalnia bagażu, kasy, bar z zapleczem socjalnym, boksy sklepowe, punkt informacji turystycznej, pomieszczenia techniczne dla ochrony i kierowców oraz toalety. Funkcjonują cztery windy, z czego trzy przy kładce łączącej dworzec multimodalny z dworcem kolejowym. Przy dworcu zagospodarowany jest parking.

Inwestycja powstałą w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w Miejski Obszarze Funkcjonalnym Sanok – Lesko”. Koszt budowa dworca multimodalnego wyniósł blisko 16 mln zł. Całość projektu opiewa na kwotę 32 mln zł. Miasto, na jego realizację otrzymało dofinansowanie sięgające 20 mln zł. Poza budową dworca multimodalnego miasto zakupiło 11 niskoemisyjnych autobusów z rodzimej firmy Autosan, które zostały dostarczone w kwietniu tego roku.

Dworzec przy ul. Lipińskiego ma być punktem skupiającym cały transport autobusowy i ruch pasażerski.

O uroczystym otwarciu dworca multimodalnego pisaliśmy tutaj:

Dworzec oficjalnie otwarty! „Wygląda atrakcyjnie” (VIDEO, SONDA)

 

 

 

foto: archiwum prywatne, UM Sanok

26-07-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)