REKLAMA
REKLAMA

SESJA W MIEŚCIE: Zwiększenie kapitału zakładowego SPGK i podatki (PORZĄDEK)

SANOK / PODKARPACIE. 29 października 2019 roku w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XIX sesja Rady Miasta Sanoka. Publikujemy porządek obrad, w którym między innymi: zwiększenie kapitału zakładowego SPGK, określenie wysokości podatków od nieruchomości i środków transportowych, a także nadanie Honorowego Obywatelstwa miasta Sanoka i informacja Wojewody Podkarpackiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z20I9r. poz. 506 z poźn. zm./ zwołuję XIX Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 29.10.2019r. o godz. 900 w Sali Herbowej pokój nr 64Uruędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4 . Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
1 1. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej przysługującego Gminie Miasta Sanoka udziału w wysokości 3/4 części w prawie własności nieruchomości położonej w Sanoku obr. Śródmieście oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 807/1 o pow. 0,0421 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41/13 o pow. 0,1800 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Stowarzyszenie POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznanie prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Biura Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy w Brukseli i Strasburgu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
19. Informacja Wojewody Podkarpackiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.
20. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych.
21. Informacja Burmistrza Miasta z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
22. Interpelacje.
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Sanoka
Andrzej Romaniak

archiwum Esanok.pl

źródło: BIP UM Sanok

25-10-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)