REKLAMA
REKLAMA

BRZOZÓW: Obniżone podatki od środków transportowych o 40%! (VIDEO)

BRZOZÓW: Obniżone podatki od środków transportowych o 40%! (VIDEO)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Podczas poniedziałkowej sesji (30 listopada) Rady Miejskiej w Brzozowie rozmawiano o uchwale ustalającej nowe stawki podatków od środków transportowych. Zmiany mają poskutkować zwiększeniem dochodów w budżecie gminy. Co ciekawe nie zdecydowano się na podwyższenie stawek, a ich obniżenie i to dość znaczące.

Jak wspomniał burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński stawki podatków zostały obniżone średnio o około 40%.

W niektórych działach do minimalnych stawek, które gmina jest obligowana pobrać od przedsiębiorcy. Rada uchwałę przyjęła jednogłośnie.

Najbliższe miesiące pokażą, jak przyjęte zmiany przełożą się na wpływy do budżetu gminy.

Grafika poglądowa


Podczas poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji RM w Brzozowie, radni jednogłośnie zadecydowali o obniżeniu do minimalnego poziomu stawek podatku od środków transportowych. Decyzja o obniżeniu stawek podatkowych, jak podkreślił burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński to ukłon w stronę firm transportowych zmagających się ze skutkami pandemii, ale też realne przeciwdziałanie przenoszeniu działalności przez nich do innych miejscowości posiadających korzystniejsze stawki podatkowe. Podjęta uchwała stanowi zachętę do ich powrotu do płacenia podatków w naszej gminie, jak również do zachęcenia przewoźników z innych miejscowości do korzystniejszych warunków podatkowych, co w dłuższej perspektywie spowoduje zwiększenie dochodów budżetowych z tego tytułu.

Projekt uchwały został poparty prezentacją multimedialną, która zobrazowała jak zmieniła się sytuacja podatkowa przewoźników na terenie gminy Brzozów w latach 2014-2020. Przedstawił ją Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Andrzej Łach. Z prezentacji jasno wynika, że zwiększanie w Gminie Brzozów w poprzedniej kadencji stawek w/w podatku, skutkowało stałym zmniejszaniem wpływów do budżetu gminy Brzozów, a nie odwrotnie jak zakładano.

Podczas sesji, radni podjęli również szereg uchwał w sprawach bieżących. Jednogłośnie przyjęli Program współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok oraz Kompleksową koncepcję transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności dla mieszkańców Gminy Brzozów na lata 2021 – 2023. Przyjęcie koncepcji wynika z faktu uzyskania dofinansowania w kwocie ponad 800 tys. złotych przez Gminę Brzozów w ramach konkursu PFRON pt. „Usługi indywidulanego transportu door – to – door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Radni jednogłośnie zadecydowali też o przeznaczeniu do sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Brzozów (nr 1712/15 oraz 1712/16 położonych w Brzozowie) w drodze bezprzetargowej oraz działek 71/6, 34/68 i 30/3 położonych w Brzozowie w drodze przetargu. Ponadto Wysoka Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów (udział 1/6 działki nr 1269/2 położonej w Brzozowie).

Rada Miejska zajęła się także zmianami w uchwale nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów, obszarów położonych przy ul. Kościuszki i ul. Zdrojowej w Brzozowie oraz zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego ,,Brzozów – 7’’ w m. Brzozów ul. Zdrojowa. Projekty zostały przyjęte jednogłośnie.

Jednogłośnie podjęto również uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Jasienica Rosielna i Gminy Brzozów przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Jasienica Rosielna oraz zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Brzozów i Gminy Dydnia przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Grabownica Starzeńska.

Podczas sesji, Wysoka Rada przyjęła też uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie. Obie jednostki będą po połączeniu działać od 1 lipca 2021 r., jako Centrum Muzealno – Biblioteczne im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Podjęta uchwała jest dopiero początkiem wymaganych procedur, zgodnie z którymi gmina musi zasięgnąć szereg opinii oraz uzyskać zgodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Planowane połączenie ma przede wszystkim zapewnić lepszą organizację pracy, efektywniejsze wykorzystanie potencjału obu placówek, usprawnić zarządzanie i zracjonalizować koszty. Odnosząc się do efektów finansowych wynikających z połączenia jednostek, zakłada się wygospodarowanie tym sposobem większych o ok. 30% środków w skali roku na działalność stricte kulturalną oraz na powiększanie zasobów czy prace konserwatorskie. Z pewnością przyczyni się to do stworzenia zintegrowanego centrum życia kulturalnego i czytelniczego. Takie rozwiązanie, z pozytywnym skutkiem, zostało wprowadzone również w innych gminach na terenie kraju i województwa podkarpackiego.

tekst: Serwis internetowy Gminy Brzozów


01-12-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)