REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Szczegóły wniosku Klubu Radnych PiS dotyczącego pomocy szpitalowi

SANOK / PODKARPACIE. Wracamy do obrad sesji Rady Miasta Sanoka z 30 stycznia 2020 roku, kiedy debatowano między innymi o sytuacji sanockiego szpitala. W szczegółowy sposób wyjaśniamy na czym polegał wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość związany z możliwością pomocy szpitalowi w Sanoku.

W dniu 30 stycznia 2020 roku odbyła się Sesji Rady Miasta Sanoka, podczas której w imieniu Radnych Klubu „Prawo i Sprawiedliwość” złożyła wniosek do porządku obrad sesji Przewodnicząca Radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość – Radna Miasta Wanda Kot.

Treść złożonego wniosku:
Rozpatrzenie możliwości udzielenia pomocy Szpitalowi Specjalistycznemu w Sanoku.

Wyniki głosowania:
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych: 15 radnych było za przyjęciem wniosku, 1 radny był przeciw i 1 wstrzymał się od głosu. Następnie w punkcie 23 porządku obrad sesji rady miasta Sanoka omawiany był przegłosowany wniosek.

Na początku zabrała głos wnioskodawczyni wniosku Radna Miasta Wanda Kot przewodnicząca Radnych z Klubu Prawo i Sprawiedliwość, która wprowadzając w temat powiedziała, że szpital sanocki obok szpitala w Mielcu posiada III stopień referencyjności świadczeń zdrowotnych i znajduję się w sieci szpitali na terenie województwa podkarpackiego.

Nasz szpital jest jedynym podmiotem leczniczym na terenie Miasta Sanoka i Powiatu Sanockiego, który zabezpiecza kompleksową, koordynowaną opiekę zdrowotną w zakresie: świadczeń ratunkowych realizowanych w Oddziale Ratunkowym (SOR), całodobowych świadczeń szpitalnych realizowanych w ramach oddziałów szpitalnych, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS) w ramach porad realizowanych w poradniach specjalistycznych oraz świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) realizowanych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – zaznaczyła Wanda Kot, radna Rady Miasta Sanoka.

Następnie przytoczyła dane statystyczne z 2018 roku ilu mieszkańców miasta oraz mieszkańców powiatu sanockiego skorzystało z ww. zakresu świadczeń zdrowotnych. Z podanych danych statystycznych jednoznacznie wynika, że w zależności od rodzaju udzielonych świadczeń zdrowotnych korzystają niemal na równi pacjenci mieszkający w mieście Sanoku lub powiecie sanockim.

Wspomniano również, że szpital sanocki jest bardzo dużym zakładem pracy (zatrudnia ok. 900 osób). Obecnie szpital znajduję się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, ale mimo tych trudności nadal się rozwija rozszerzając zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych o świadczenia zabiegowe z zakresu ortopedii i neurochirurgii.

Radna mówiła, że pomimo faktu, że organem założycielskim szpitala jest starostwo powiatowe, wszyscy szpitalowi powinni pomagać w jego rozwoju, a samorządy powinny wspierać szpital finansowo dotacjami celowymi na zakup sprzętu medycznego. Wzorem poprzedniego burmistrza i radnych rady miasta poprzedniej tj. VII kadencji, którzy udzielili szpitalowi wsparcia finansowego na kwotę blisko 520 tysięcy złotych.

Poniżej wykaz udzielonych szpitalowi dotacji finansowych w kadencji 2015-2018:

W 2015 roku – dotacja celowa w kwocie 55 tysięcy na zakup bronchoskopu dla oddziału pulmonologicznego;
W 2016 roku – dotacja celowa w kwocie 32 tysiące na zakup diatermii elektrycznej dla bloku operacyjnego;
W 2016 roku – dotacja celowa w kwocie 70 tysięcy na zakup używanej karetki do transportu pacjentów;
W 2017 roku – dotacja celowa w kwocie 70 tysięcy na zakup aparatu USG ECHO SERCA dla oddziału Kardiologicznego;
W 2017 roku – dotacja celowa w kwocie 66 tysięcy na utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej;
W 2018 roku – dotacja celowa w kwocie ok. 220 tysięcy celem zabezpieczenia szpitala w źródło zasilania wody.

Na zakończenie swojej wypowiedzi radna Wanda Kot powiedziała, że zarówno dla mieszkańców miasta, jak i powiatu temat dotyczący sytuacji finansowej szpitala winien być tematem priorytetowym.

Następnie zabrał głos wice starosta Janusz Cecuła, który zwrócił się z apelem do burmistrzów miasta oraz radnych w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla szpitala sanockiego.

Następnie zabrał głos dyrektor administracyjny szpitala Grzegorz Panek, który wypowiedział się na temat aktualnej sytuacji finansowej specjalistycznego szpitala w Sanoku.

Przewodnicząca Radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość złożyła także interpelację: Klub Radnych PIS wnioskuje o udostępnienie kserokopii z pisemnych konsultacji Gminy Miasta Sanoka z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, na podstawie których z przyczyn formalno-prawnych obiekty Centrum Rehabilitacji i Sportu lub Dworzec Multimodalny nie mogą stanowić zabezpieczenia kredytu dla Specjalistycznego Szpitala w Sanoku. Prosimy o wskazanie podstawy prawnej.

Na zakończenie dyskusji w tym punkcie głos zabrała ponownie radna Wanda Kot, która odczytała treść przygotowanego wniosku dotyczącą zwołania nadzwyczajnej sesji rady miasta w sprawie udzielenia pomocy sanockiemu szpitalowi.

TREŚĆ WNIOSKU:
Klub Radnych Miasta Sanoka „Prawo i Sprawiedliwość” wnioskuje o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Sanoka w sprawie możliwości udzielenia pomocy szpitalowi przez Gminę Miasta Sanoka dla Specjalistycznego Szpitala w Sanoku.

Wnioskujemy o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej Miasta Sanoka po realizacji Sesji Nadzwyczajnej Powiatu Sanockiego.

Wnioskujemy o:

– dostarczenie Radnym Miasta Sanoka Programu Naprawczego SP ZOZ w Sanoku w formie elektronicznej;
– dostarczenie Radnym Miasta kserokopii korespondencji, która była prowadzona pomiędzy Gminą Miasta Sanoka, Powiatem Sanockim i Szpitalem Specjalistycznym w Sanoku;
– zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Sanoka: zarząd powiatu sanockiego, dyrekcję szpitala sanockiego, posłów pochodzących z regionu, radnych sejmiku województwa podkarpackiego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Dramatyczny apel wicestarosty w sprawie sanockiego szpitala (VIDEO)

SANOK: Miasto nie poręczy kredytu dla szpitala. Co dalej? (VIDEO, ZDJĘCIA)

źródło: Red., materiały nadesłane

foto: Red., archiwum prywatne

04-02-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)