REKLAMA
REKLAMA

SANOK: W powiecie zarejestrowanych jest ponad 80 tys. pojazdów!

SANOK / PODKARPACIE. Wydawanie dokumentów związanych z nadawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracją pojazdów, zmianą organizacji ruchu drogowego to tylko niektóre zadania, które wykonują pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu w Sanoku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane liczbowe dotyczące naszego powiatu.

Zadania z zakresu wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

W 2019 roku w Wydziale Komunikacji Transportu w Sanoku 2 954 osoby złożyły wniosek o wydanie prawa jazdy, zaś zamówieniem dokumentów w PWPW objęto 2 649 osób, które po procesie szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego otrzymały uprawnienia do kierowania pojazdami. Łącznie wydano 4 656 praw jazdy, w tym dokumentów podlegających wymianie, m.in. ze względu na konieczność dokonywania stosownych wpisów o uprawnieniach i ograniczeniach wynikających z posiadanych uprawnień.

Zmiana danych zawartych w dokumencie spowodowała wymianę prawa jazdy u 311 mieszkańców powiatu sanockiego. W 2019 roku 1 400 osób zwróciło się do sanockiego wydziału z prośbą o wymianę obecnego prawa jazdy. Oprócz tego, 50 petentom wydano międzynarodowe prawo jazdy.

Uprawnienia do kierowania pojazdami straciło 123 kierowców, a 144 osobom przywrócono takie uprawnienia. 173 kierowców otrzymało zakaz prowadzenia pojazdów, natomiast 140 kierującym zatrzymano prawo jazdy, w tym 134 zatrzymania dotyczyło kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Dokument po zatrzymaniu odzyskało 154 kierowców

85 petentom dokonano wymiany praw jazdy wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a 172 osobom wydano wtórniki dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Pozwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi otrzymało 49 kierowców, 92 osoby skierowano na kursy reedukacyjne kierowców, a 10 osób otrzymało skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego. Skierowanie na badania lekarskie kierowców wręczono 100 osobom, a 122 kierowcom wydano skierowanie na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

Potwierdzenia dotyczące posiadania praw jazdy w ramach systemu EUCARIS otrzymało w ubiegłym roku 867 kierowców.

Wpisów w prawach jazdy dotyczących kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz szkoleń okresowych w odniesieniu do osób wykonujących zawód kierowcy dokonano u 1 872 osób.

Przekazano również 188 akt kierowców do innych starostw powiatowych i urzędów, zaś do naszego wydziału wpłynęły z zewnątrz 73 akta. Dodatkowo, na prośbę organów policji, prokuratury i sądów udostępniono dane69 osób w zakresie posiadania uprawnień do kierowania pojazdami.

Zadania z zakresu dopuszczenia pojazdów do ruchu

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu sanockiego zarejestrowanych było 80 953 pojazdy. Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w ubiegłym roku wydał 11 321 decyzji o rejestracji stałej pojazdów i 9 196 decyzji o rejestracji czasowej w postępowaniu z urzędu oraz 10 172 o rejestracji czasowej na wniosek właścicieli pojazdów.

Wyrejestrować pojazdy zdecydowało się 1 861 osób, zaś 800 kierowców uczyniło to m.in. z powodu rejestracji pojazdu za granicą, wywozu z kraju, kradzieży, czy wyrejestrowania z urzędu.

66 pojazdów czasowo wycofano z ruchu, a 100 osobom przedłużono czasowe wycofanie pojazdów z ruchu. 4 280 osób zawiadomiło sanocki wydział o zbyciu pojazdu, na wniosek 3 577 osób wydano decyzję o przerejestrowaniu pojazdu. 107 osób otrzymało zaświadczenia o utracie dokumentów.

O wydanie wtórnika naklejek kontrolnych zgłosiło się do urzędu 100 kierowców, 5 290 osobom wydano karty pojazdu, a 7 639 osobom zmieniono dane w dowodach rejestracyjnych.

W związku z potrzebą usprawnienia obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Sanoku zainteresowanych rejestracją pojazdów, w roku 2019 kontynuowano funkcjonowanie systemu kolejkowego żetonowego, usprawniając funkcjonowanie systemu w oparciu o prowadzone obserwacje i zbierane opinie. Poza wydawaniem żetonów na dzień zgłoszenia klienta do Starostwa, umożliwiona została także telefoniczna rezerwacja żetonów na dalsze dni.

Potrzeby mieszkańców powiatu w zakresie rejestracji pojazdów uległy znacznemu zwiększeniu w końcowych miesiącach roku ze względu na wprowadzaną z dniem1 stycznia 2020 r. nowelizację przepisów regulujących kwestie rejestracji pojazdów, a zarazem mało precyzyjne informacje przekazywane w tej sprawie przez środki masowego przekazu.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów

Na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu sanockiego dokonano wpisu 19 stacji kontroli pojazdów, w tym 14 stacji podstawowych oraz 5 stacji okręgowych. Jedna spośród nich zakończyła już swoją działalność.W roku ubiegłym przeprowadzono 19 kontroli stacji oraz wydano uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów czterem nowym diagnostom.

Realizacja zadań wynikających z przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

W roku 2019 Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sanoku udzielił 123 licencji/zezwoleń/wpisów na prowadzenie transportu drogowego rzeczy lub osób oraz ich aktualizacji i wygaszania. Wydano 42 zaświadczenia o wpisie do ewidencji podmiotów wykonujących transport na potrzeby własne oraz 18 zaświadczeń o posiadaniu przez przewoźników zdolności finansowej i dysponowaniu pojazdami do realizacji przewozów.

W ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym w roku 2019 przeprowadzono łącznie 158 kontroli przewoźników drogowych, w tym 62 kontrole planowe i 96 kontrole doraźne.

Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego

W dążeniu do minimalizacji zjawiska tzw. wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców małych miejscowości w roku 2019 Starostwo Powiatowe w Sanoku podjęło działania zmierzające do uruchomienia autobusowych linii komunikacyjnych łączących miejscowości Pastwiska i Odrzechowa (gm. Zarszyn) oraz miejscowość Liszna z miastem Sanokiem. W wyniku tych działań uruchomiono dwie linie o charakterze użyteczności publicznej obsługiwane przez firmę transportową TRAVEL PL Sp. z o.o. w Sanoku. Uruchomiona linia Sanok – Liszna okazała się linią rentowną, nie wymagającą dofinansowania. Natomiast w odniesieniu do linii Sanok – Odrzechowa – Pastwiska, będącej linią nierentowną, skorzystano z możliwości uzyskania dopłaty do przewozów w ramach środków pochodzących z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Uzyskanie tej dopłaty wymagało zaangażowania środków budżetowych Powiatu Sanockiego na poziomie 10% części wartości usługi przewozowej, stanowiącej w tym przypadku kwotę deficytu linii komunikacyjnej.

Ponadto w 2019 roku przeprowadzono pięć kontroli planowych oraz jedną kontrolę pozaplanową w zakresie prawidłowości prowadzenia przewozów przez przewoźników wykonujących regularne przewozy osób.

Zarządzanie ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych oraz usuwanie pojazdów zagrażających porządkowi lub bezpieczeństwu ruchu

W 2019 roku zatwierdzono 137 projektów zmian organizacji ruchu drogowego, przeprowadzono 54 kontrole stałych organizacji ruchu oraz poddano analizie i zaopiniowano 26 projektów zmian organizacji ruchu drogowego. Podjęto realizację 36 wniosków z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organizowano posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz przeprowadzono wiosenne i jesienne objazdy dróg pod kątem prawidłowej organizacji ruchu.

W ramach zadań realizowanych w oparciu o przepisy w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać porządkowi lub bezpieczeństwu ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej, w roku 2019 na terenie powiatu sanockiego usunięto z dróg i odholowano na wyznaczony parking 21 pojazdów, które następnie odbierali właściciele.

28 listopada 2019 r. Rada Powiatu Sanockiego przyjęła Uchwałę nr XV/171/20129 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów, wprowadzającą wysokość opłat w tym zakresie obowiązujących w 2020 roku.

Ponadto w roku 2019 wydano 73 zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych drogami publicznymi. Były to zezwolenia kategorii I, II i III.

źródło: Starostwo Powiatowe w Sanoku

24-01-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)