REKLAMA
REKLAMA

DYREKTOR SZPITALA: Związek nie skorygował w żadnym momencie swoich postulatów

SANOK / PODKARPACIE. Pielęgniarki pracujące w sanockim szpitalu weszły w spór zbiorowy z pracodawcą. Obecnie prowadzone są negocjacje. Jeżeli te nie przyniosą skuto konieczne będą mediacje. – Spór może przybrać każdą formę. Potrzebujemy jakiejś sensownej propozycji – zapowiadała przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SPZOZ w Sanoku. SZPITAL SANOK: „Szpital bez pielęgniarek nie będzie funkcjonował”! Od dyrektora szpitala Grzegorza Panka otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie.Na wstępie zanim przejdziemy do meritum sprawy, koniecznym jest podkreślenie, iż nie jest zamysłem Pracodawcy ignorowanie postulatów Związku Zawodowego i eskalacja sporu zbiorowego. Pragniemy z całą stanowczością zapewnić, że Pracodawca jest gotowy do prowadzenia konstruktywnego z poszanowaniem praw drugiej strony dialogu społecznego.

Pielęgniarkom i Położnym zatrudnionym w SPZOZ w Sanoku należy się wielki szacunek i podziękowania za ekstremalny trud i poświęcenie w czasie pandemii. Wiemy, że praca na oddziałach covidowych, a także zwykłych i w poradniach jest bardzo obciążająca fizycznie i psychicznie, szczególnie w dwóch ostatnich latach. Dlatego pragnę zaznaczyć, iż składanie przez Pracodawcę jakichkolwiek obietnic bez pokrycia finansowego byłoby nieetyczne.

Oczywiście Pracodawca nie jest ślepy i głuchy. Rozmawia z pracownikami i widzi konieczność podnoszenia wynagrodzeń zarówno w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych, jak i w pozostałych grupach zawodowych zatrudnionych w SPZOZ w Sanoku. Nie może się to jednak odbywać, kosztem samych pracowników, którzy w wyniku nieodpowiedzialnych działań Pracodawcy, mogliby zostać pozbawieni swojego miejsca pracy.

Należy wskazać, iż Pracodawca pismem z dnia 8 listopada 2021r. znak.: SPZOZ NK 103 2021 określił, iż żądanie pierwsze jest niemożliwe do zrealizowania pod względem formalnoprawnym tj. cyt.:

„I. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w przedmiotowym piśmie zażądano wprowadzenia wzrostu wynagrodzenia w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych poprzez włączenie opracowanej przez związek tabeli do Regulaminu Wynagradzania SPZOZ w Sanoku w terminie do dnia 5.11.2021 r. (data złożenia pisma to 29.11.2021 r.). Nie dokonując na tym etapie oceny merytorycznej tego żądania, stwierdzić należy, że jest ono obiektywnie niemożliwe do realizacji pod względem formalnoprawnym.

Wszelkie zmiany Regulaminu Wynagradzania, stosownie do obowiązujących przepisów, winne być uzgodnione z działającymi w SP ZOZ w Sanoku organizacjami związkowymi. Mając zaś na względzie okoliczność, iż w SP ZOZ w Sanoku działa więcej niż jedna taka organizacja, zastosowanie miałby art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.), który wymaga skierowania propozycji zmian w zakresie regulaminu wynagradzania organizacjom związkowym w celu zajęcia wspólnego stanowiska w terminie 30 dni od przekazania im materiałów w tym zakresie. Decyzję w zakresie zaproponowanych zmian w regulaminie pracodawca może podjąć dopiero po uzyskaniu takiego wspólnego stanowiska lub po bezskutecznym upływie tego terminu i po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. W przedmiotowej sytuacji Zarząd MOZ OZZPiP – jako podmiot występujący o dokonanie zmian regulaminu, nie przedstawił takiego stanowiska, zaś termin zakreślony na realizację żądań uniemożliwia podjęcie ustawowej procedury zmiany Regulaminu Wynagradzania.

W tym miejscu należy zadać uzasadnione pytanie prawne czy w przypadku pierwszego żądania, którego Pracodawca nie mógł spełnić w wyznaczonym przez Związek terminie (aby uniknąć sporu zbiorowego) spowodowało ono jego powstanie (było od początku kwestionowane pod względem formalnoprawnym). W ocenie Pracodawcy żądanie od samego początku nie było możliwe do wykonania i nie mogło stanowić żądania w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Niezależnie od powyższego zaznaczyć należy, iż w trakcie prowadzonych rokowań (Pracodawca uznał żądanie II jako zgodne z formalnym i merytorycznym katalogiem spraw objętych ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych) Związek Zawodowy został poinformowany o niezgodnym z prawem żądaniem pierwszym i hipotetycznie o szacowanych kosztach realizacji przedstawianych żądań i pomimo to nie skorygował w żadnym momencie swoich postulatów w zakresie ich wysokości i czasu realizacji.

Pracodawca pomimo podnoszonych wątpliwości przygotował i przedstawił propozycję zakończenia sporu zbiorowego. Odnosząc się do podnoszonych żądań, miał na względzie przede wszystkim dobro pacjenta które związane jest z koniecznością zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń medycznych przez SPZOZ w Sanoku. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego SP ZOZ w Sanoku został zobowiązany do odwołania stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do realizowania świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Pracodawca wziął również pod uwagę konieczność zapewnienia i ochrony stanowisk pracy związanych udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym zakresie, trudną sytuację finansową Zespołu oraz wolę polubownego rozwiązania sporu zbiorowego.

Żądania stawiane przez Związek Zawodowy żądań:

I „Wprowadzenie z dniem 10 listopada 2021r.(z mocą obowiązywania od 1 lipca 2021r.) do Regulaminu Wynagrodzeń w SPZOZ w Sanoku, sposobu wynagradzania pielęgniarek i położnych na podstawie poniższej tabeli. Wynagrodzenia zasadnicze brutto pielęgniarek i położnych wyliczane przez Pracodawcę w oparciu o poniższe współczynniki pracy stanowić będzie realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020r. poz 830 z późn. zm).

Wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych ma zostać zrealizowany z dniem 10 listopada 2021 r. z wyrównaniem od 1 lipca 2021 do 31 października 2021r. wg poniższej tabeli:

Dla zobrazowania skali w/w żądań, koniecznym jest zastosowanie reguły określonej w art. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020r. poz. 830 z późn. zm), określającej wysokość wynagrodzenia zasadniczego jako iloczyn współczynnika pracy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w korelacji do określonych w powyższej tabeli współczynników (opracowanych przez Związek Zawodowy).

roku 2020 przecięte miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5167,47 zł. Stosując więc współczynniki zawarte w żądaniach sporu zbiorowego, wynagrodzenie zasadnicze w grupie pielęgniarek i położnej do 30.06.2022 r. kształtowałoby się w następujący sposób:

Podkreślenia wymaga, iż w/w wyliczenia obejmują jedynie okres do dnia 30.06.2022 r. i oszacowanie kosztów ich dalszej realizacji nie jest możliwe. Żądania Związku Zawodowego powodują bowiem modyfikację zasady ustawowej, która zakłada coroczne podwyżki w oparciu o przeciętne wynagrodzenie brutto za rok poprzedni. SP ZOZ w Sanoku nie dysponuje danymi do obliczenia niezbędnych środków na pokrycie takich (nieokreślonych w chwili obecnej) kosztów, jak również nie posiada ich adekwatnego zabezpieczenia – na chwilę obecną SP ZOZ w Sanoku zawarł umowy z NFZ na okres do 30.06.2022 r.

Odnosząc się jedynie do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowanego za rok 2021, wskazać należy, że wynagrodzenie to ma oscylować około kwoty 5548 zł a tym samym z dniem 1 lipca 2022r. kwoty w powyższej tabeli uległyby podwyższeniu o około 7,37%.

Konsekwentnie, przy najniższym współczynniku pracy (1,2) najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej od 1 lipca 2022 r. wynosiłoby ok. 6 657 zł, zaś najwyższe przy współczynniku pracy (1,9) – około 10 500 zł . Są to kwoty nieuwzględniające innych składników wynagrodzenia (np. dodatków stażowych, funkcyjnych itp. obowiązujących w zakładzie).

Szacunkowe obliczenia kosztów związanych z uwzględnieniem przedstawionych żądań wskazują jednak, iż w skali roku SP ZOZ w Sanoku zobowiązany byłby wydatkować na wynagrodzenia pracownicze – tylko i wyłącznie dla grupy pielęgniarek i położnych, kwotę o ok. 25 -30 mln zł wyższą niż dotychczas (dla perspektywy – aktualne całkowite zadłużenie SP ZOZ w Sanoku wynosi ok. 40 mln zł).

Podkreślenia wymaga, iż w związku z prowadzonymi przed wszczęciem przedmiotowego sporu zbiorowego rozmowami z MOZ OZZPiP, SP ZOZ w Sanoku zwrócił się do Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, tj. głównego płatnika Szpitala zapewniającego mu ok. 98% środków finansowych, o podniesienie wartości ryczałtu podstawowego zabezpieczenia świadczeń szpitalnych SPZOZ w Sanoku w związku ze zgłaszanymi przez Zarząd MOZ OZZPiP propozycjami zmian zasad wynagradzania (pismo SPZOZ/SAN/DN/173/2021 z dnia 18.10.2021r.)oraz pismo SP ZOZ/SAN/DN/181/2021 z dnia 2.11.2021 r.).

Pismami z dnia 27.10.2021r. (znak: WSOZ-KS-SZR.425.1.2653.2021) oraz z dnia 4.11.2021 r. (znak: WSOZ-M-A-425.8.2021) POW NFZ odmówił dokonania korekty wysokości ryczałtu – a tylko w przypadku pozytywnego stanowiska POW NFZ (i tym samym zagwarantowania źródeł finansowania tego typu podwyżek) możliwe byłoby uwzględnienie żądań Związku Zawodowego.

Grafika poglądowa

I. W odniesieniu do żądania zawartego w pkt. 2 zgłoszenia sporu zbiorowego:

Cyt. Żądanie – ”Środki OWU zabezpieczone na trwałość wypłaty wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 122/2021/DEF zostaną ponownie przeliczone przez Pracodawcę zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia” (…) z przeznaczeniem środków wynikających z ustalenia tych współczynników na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, w tym dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze środkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”. Pozostałe środki po dokonaniu dotychczasowych wzrostów wynagrodzeń zostaną rozdzielone równo na wszystkie pielęgniarki i położne i włączone do uposażenia zasadniczego. W/w środki finansowe niewykorzystane m.in. z tytuły wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, pozostałe po dokonaniu rozliczeń miesięcznych zostaną przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie pielęgniarek i położnych w placówkach w których zostały wygenerowane. O wysokości i sposobie podziału środków każdorazowo zostanie powiadomiony Zarząd MOZ OZZPiP.”

W pkt. 2 przedstawionych żądań, MOZ OZZPiP postuluje o ponowne przeliczenie i rozdysponowanie środków wypłaconych SP ZOZ w Sanoku na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ Nr 122/2021/DEF z dnia 30.06.2021 r. pozostałych po dokonaniu dotychczasowych wzrostów wynagrodzeń poprzez włączenie do wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych. Zważyć jednak w tym miejscu należy, iż SP ZOZ w Sanoku nie dysponuje żadnymi wolnymi środkami, otrzymanymi z tego tytułu, po dokonaniu zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych. Wynika to z tego, iż w związku z rozmowami prowadzonymi z zatrudnionymi w zakładzie pielęgniarkami o wykształceniu średnim (ukończone liceum medyczne lub studium zawodowe), wobec faktu ukształtowania ich wynagrodzenia zasadniczego w ustawie z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, z personelem medycznym o niższym poziomie odpowiedzialności i mniejszymi wymaganiami zawodowymi (np. sekretarki medyczne), podjęto decyzję o zrównaniu ich wynagrodzenia z pielęgniarkami posiadającymi wykształcenie średnie i tytuł specjalisty bądź tytuł licencjata lub magistra (do współczynnika pracy 0,81). Nie można również pominąć, iż takie działanie było zgodne z wnioskami zawartymi w piśmie MOZ OZZPiP, a nie samowolne jak twierdzi Zarząd MOZ OZZPiP.

Tym samym, wszystkie pozostałe środki, o których mowa w pkt. 2 żądań, zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ, uległy rozdysponowaniu na wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych, w związku z czym nie jest możliwe ich ponowne rozdzielenie, bez wcześniejszego wypowiedzenia warunków płacy licznej grupie zawodowej pielęgniarek i położnych ze średnim wykształceniem (około 100 osób), czego Pracodawca nie zamierza robić, tak samo jak w przypadku pielęgniarek oddziałowych dla których samodzielnie (bez uzgodnienia z MOZ OZZPiP) ustalił wynagrodzenie zasadnicze, uwzględniając charakter pracy na takim stanowisku.

Nadmienić przy tym należy, iż na dokonanie przedmiotowych podwyżek Pracodawca przeznaczył w znacznym zakresie środki własne (wykraczające poza środki pozostające z tzw. „dodatków zembalowych”).

Niezależnie od powyższego, wychodząc naprzeciw postulatom Związku Zawodowego w tym zakresie, SP ZOZ w Sanoku przedstawił w projekcie porozumienia następującą propozycję:

1) począwszy od 1.12.2021 r. w przypadku niezdolności do pracy pracownika zajmującego stanowisko pielęgniarki lub położnej z powodu choroby lub macierzyństwa, Pracodawca na wniosek kierownika komórki organizacyjnej w której pracownik jest zatrudniony, przyzna na rzecz pielęgniarek lub położnych zatrudnionych w tej komórce, do podziału kwotę w wysokości 37,00 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych 00/100) brutto za jeden dzień niezdolności do pracy takiego pracownika, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej,

2) kwota, o której mowa w pkt. 1 powyżej, nie przysługuje w przypadku gdy w miejsce pracownika niezdolnego do pracy zatrudniono nowego pracownika,

3) sposób podziału kwoty, o której mowa w pkt. 1 powyżej, w szczególności ustalenie czy kwota podzielona zostanie na wszystkich pracowników danej komórki organizacyjnej zajmujących stanowiska pielęgniarki lub położnej czy wyłącznie na wskazanych pracowników, zostanie każdorazowo uzgodniony z przedstawicielem Strony Związkowej.

Przedstawiona wyżej propozycja w pełni realizuje pkt. 2 żądań Związku Zawodowego.

Grzegorz Panek
dyrektor SP ZOZ w Sanoku


ZOBACZ TAKŻE NA tvPolska.pl

Prezydent RAFAŁ PIECH : Pracodawca zmusza pracownika do SZCZEPIEŃ? Co robić?

11-01-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)