REKLAMA
REKLAMA

Szukają animatora sportu na Orliku

Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór na stanowisko: Animator Sportu na obiekcie ORLIK w Trepczy w ramach Programu „Lokalny Animator Sportu 2023”.

Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie.
Minimalna miesięczna ilość godzin: w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych wynosi:

 • 30 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa zlecenie z Gminą Sanok;
 • 25 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa z operatorem projektu tj. Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie.
 • Praca w godzinach popołudniowych od godz. 15:00 w dni robocze oraz weekendy, według harmonogramu uprzednio ustalonego i zatwierdzonego przez JST.

Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

 • Ukończony 18 rok życia;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu, instruktora sportu i rekreacji;
 • Przygotowanie pedagogiczne;
 • Dokładność i sumienność w wykonywaniu zadań, punktualność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, systematyczność, obowiązkowość i kreatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla: dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • Przeprowadzenie akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej promujących zdrowy styl życia;
 • Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej;
 • Włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu sportowego;
 • Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej;
 • Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej;
 • Realizacja zadań Animatora zgodnie z Programem „Lokalny Animator Sportu” ogłoszonym przez Ministra Sportu i Turystyki na rok 2023;
 • Dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu;
 • Nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk oraz prowadzenie „Kalendarza Orlika”;
 • Comiesięczne opracowywanie harmonogramu zajęć i przesyłanie go w formie elektronicznej do Biura Funduszy Pomocowych i Promocji Urzędu Gminy Sanok promocja@gminasanok.pl (w celu informowania na stronie www.gminasanok.pl i zachęcania potencjalnych uczestników do udziału w zajęciach na orliku);
 • Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego;
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 • Zgłaszanie do zarządcy Orlika – Gminy Sanok wszelkich usterek i zniszczeń powierzonego mienia lub sprzętu;
 • Inne wymagania wynikające z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w programie „Lokalny Animator Sportu na 2023 r.”

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys podpisany własnoręcznie i opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781);
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie, instruktorskie;
 • Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, listy referencyjne (jeśli dotyczy);
 • Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje (jeśli dotyczy);
 • Załącznik nr 1 – oświadczenie kandydata o stanie zdrowia kandydata na Animatora;
 • Załącznik nr 2 – oświadczenie o niekaralności;
 • Załącznik nr 3 – program działań, który kandydat zamierza zrealizować będąc Animatorem;
 • Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydata;
 • Załącznik nr 5 – oświadczenie kandydata o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Sposób i termin składania ofert:

 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 19.01.2022 r. do godz.12:00 w Urzędzie Gminy Sanok (II piętro, pok. 201) z dopiskiem: „Animator Sportu na obiekcie ORLIK w miejscowości TREPCZA na 2023 rok”;
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Dokumentów nie odsyłamy;
 • Informacja o wyniku naboru zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wyłonionych kandydatów będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sanok;
 • Informacji o naborze udziela pracownik Urzędu Gminy Sanok: nr tel. 13 46 565 79.

Informacje dodatkowe:

 • Informacje na temat programu „Lokalny Animator Sportu 2023” dostępne są na stronie internetowej www.programorlik.pl;
 • Gmina Sanok zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

ANIMATOR będzie zobowiązany do:

 • Przeprowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych w wymiarze max. 30 godz./ miesięcznie;
 • Utrzymania prawidłowego stanu technicznego obiektu oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego w wymiarze max. 6 godz./miesięcznie;
 • Wynagrodzenie za w/w pracę będzie wynosić 28 zł brutto za każdą godzinę pracy Animatora, natomiast w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zostanie podpisana odrębna umowa Animatora z Operatorem programu na wykonanie pracy w ilości 25 godzin za wynagrodzeniem 600,00 zł brutto miesięcznie (będzie to II część wynagrodzenia);
 • W przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministra właściwego ds. Kultury Fizycznej i Turystyki dopuszcza się podpisanie umowy jedynie na część realizowaną przez Gminę Sanok (w przypadku 2 Animatorów na obiekcie po 30 godz./os. miesięcznie).

źródło: Gmina Sanok

15-01-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)