REKLAMA
REKLAMA

„Fotografowanie – moją pasją”. Konkurs w ODK Puchatek

SANOK / PODKARPACIE. Osiedlowy Dom Kultury Puchatek SSM zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Fotografowanie – moją pasją”. Przewidziano dwie kategorie wiekowe: do 14 lat oraz od 15 do 25. Prace należy dostarczyć do 30 października.

Regulamin konkursu fotograficznego „Fotografowanie – moją pasją” 2014

Postanowienia ogólne

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży. Organizator Konkursu pragnie zachęcić uczestników do fotografowania otaczającego świata a także zwrócić uwagę na piękno przyrody. Temat konkursu realizowany jest w następujących kategoriach:

a) Natura i krajobraz
b) Człowiek i różne przejawy jego życia

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 38-500 Sanok, ul. Traugutta 9. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie miasta i powiatu Sanockiego .

Cel Konkursu

1. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
2. Rozwijanie zdolności obserwacji otaczającego środowiska oraz promowanie etycznych postaw wobec środowiska, budzenie wrażliwości i odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia.
3. Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych oraz konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu m.in. poprzez spotkania pokonkursowe.

§ 4.

Warunki uczestnictwa

Udział w konkursie jest bezpłatny. Technika prac jest dowolna.

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby do lat 25.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 5 prac w formacie minimum20x30, przy czym w zgłoszonych pracach mogą znajdować się maximum 2 zestawy tworzące całość pod względem tematycznym lub kompozycyjnym – wyraźnie oznaczone ( zestaw zdjęć może liczyć do 5 zdjęć o formacie max. 20×30 cm – każdy z nich traktowany będzie jako 1 praca ).
3. W przypadku nadesłania 2 jednakowych zdjęć, organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z konkursu obydwu.

Każde ze zdjęć należy opisać tytułem i numerem ( jeżeli stanowi część zestawu ) .

Do prac należy dołączyć:

płytę CD opisaną, zawierającą zdjęcia konkursowe w formacie JPG lub TIFF, przy czym wielkość krótszego boku nie może być mniejsza niż 2000 pikseli.

Kategorie wiekowe

1. Konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – do 14 lat
II kategoria – 15 – 25lat.

Terminarz Konkursu

1. Informacja o wynikach konkursu – do 19 listopada2014 r.
2. Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród – 27 listopada 2014 r. w ODK „Puchatek” w Sanoku.
3. Zwrot prac – po zakończeniu ekspozycji.
4. Prace na Konkurs wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem należy składać lub nadsyłać na adres:
Osiedlowy Dom Kultury „ Puchatek”, ul. Traugutta 9, 38-500 SANOK do dnia 30 października 2014r.
5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Maria Kępa – tel134646135 kom 600052034 lub
e-mail ssm.puchatek@gmail.com

§ 7.

Nagrody

1. Prace zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatora, sponsorów oraz zaproszonych gości.
2. Organizator przewiduje następujące nagrody:

Grand Prix

Temat 1

a) w kategorii wiekowej I: I nagroda, II nagroda, III nagroda
b) w kategorii wiekowej II: I nagroda , II nagroda, III nagroda

Temat 2

a) w kategorii wiekowej I : I nagroda, II nagroda, III nagroda
b) w kategorii wiekowej II : I nagroda, II nagroda, III nagroda

3. Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.
4. Decyzja Jury o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.puchatek.esanok.pl
2. Laureaci Konkursu oraz osoby ( szkoły ) wyróżnione zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez uczestnika o czasie i miejscu wręczania nagród. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z powodu siły wyższej oraz przyczyn dotyczących uczestnika, w tym podania przez niego nieprawdziwych danych kontaktowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników Konkursu w prasie, TV, internecie i katalogu w celach promocji Konkursu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
5. Uwaga! Uczestnicy na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny.
6. Osoba zgłaszająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, oczekując z niecierpliwością na Wasze prace.

źródło: materiały nadesłane

16-09-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)