REKLAMA
REKLAMA

OTRZYMALIŚMY: Powiat odpowiada. Zarząd działał w granicach kompetencji

SANOK / PODKARPACIE. W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy na łamach naszego portalu list otwarty pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy zarzucali Zarządowi Powiatu  ,,destabilizację sytuacji w SOSW”. Zobacz odpowiedź Zarządu Powiatu.

Odpowiedź na pismo (list otwarty)
Rady Pedagogicznej
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku
z dnia 02.09.2015 r.

Odpowiadając na Państwa pismo z dn. 02.09.2015 r. pragniemy stanowczo podkreślić, że wszystkie decyzje podjęte przez Zarząd Powiatu mieszczą się w granicach jego kompetencji. Zarzut rzekomej destabilizacji związanej z terminem odwołania dyr. Grzegorza Dudzińskiego z dniem 31.08.2015 r., skierowany pod adresem Zarządu Powiatu jest nieuzasadniony, gdyż data odwołania została zaproponowana przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie. W ten sposób podważacie Państwo kompetencje Kuratora Oświaty.

Zarzut o niewłaściwym informowaniu Rady Pedagogicznej o zaistniałej sytuacji  powinien być skierowany nie pod adresem  Zarządu Powiatu, a pod adresem dyrektora Dudzińskiego, gdyż to on – co Rada Pedagogiczna powinna doskonale wiedzieć – jest jej jednoosobowym reprezentantem na zewnątrz, a więc jedyną osobą do kontaktów szkoły z Zarządem i przekazywania informacji Radzie Pedagogicznej.

Również do p. Dudzińskiego należy kierować pytanie dlaczego aż do dnia 25 sierpnia br. nie poinformował Zarządu Powiatu o złożeniu przez jego zastępcę z dniem 31 lipca br. wniosku o przejście na emeryturę. Właśnie takie postępowanie p. Dudzińskiego prowadziło do wspomnianej przez Państwa „destabilizacji”. Dopiero poproszona przez Starostę wicedyrektor wyjaśniła, co dzieje się w szkole. Poinformowała jednocześnie, że szkoła jest bardzo dobrze przygotowana na rozpoczęcie roku szkolnego. Zwracamy uwagę, że powiadomiony zbyt późno przez p. Dudzińskiego Zarząd Powiatu musiał zebrać się w trybie pilnym i wskazać nową osobę na funkcję p. o. dyrektora. 31 sierpnia nowy wicedyrektor został poinformowany, że obejmie obowiązki p.o. dyrektora, a w dniu 1 września Starosta wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty osobiście wręczył mu stosowną uchwałę Zarządu. Z punktu widzenia prawa, SOSW ani przez chwilę nie działał więc bez szefa.

Podczas rozmowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dyrektor zaproponował spotkanie Starosty lub Zarządu z Radą. Ustalono termin spotkania w pierwszych dniach września. Co zmieniło się, że zamiast takiego sposobu wyjaśniania spraw Rada Pedagogiczna wybrała kontrowersyjną formę listu otwartego i kontakt przez media? Wydaje się to świadczyć o jej braku dobrej woli, chęci eskalowania konfliktu i dalszej „destabilizacji”. Tymczasem Zarząd Powiatu wykazał się dobrą wolą akceptując na  funkcję wicedyrektora osobę proponowaną przez p. Dudzińskiego i pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Pedagogiczną.

Odnosząc się do odwołania dyrektora szkoły raz jeszcze informujemy, że główną przyczyną była wysokość nieprawnie i błędnie wyliczonej subwencji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na ogólną kwotę 1.087.023,70 zł w tej szkole przekroczenie wyniosło 742.009,71 zł tj. około 68% całej w/w kwoty w powiecie. Konsekwencje tych błędów ponosi dyrektor.
Jeżeli Rada Pedagogiczna została zapoznana przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z pismem z dnia 2 kwietnia 2014 r., to powinna wiedzieć, że nie dawało ono żadnych podstaw do dokonanych podwyżek dla pracowników administracji i obsługi, a przytacza tylko ogólny przepis prawny. Zaznaczamy, że to pracownicy starostwa zauważyli  w sprawozdaniach ze szkół nieuzasadniony wzrost kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, a w ślad za tym zlecono kontrole.

Raz jeszcze stanowczo podkreślamy, że przekroczenie prawa przez dyrektora SOSW polegało na tym, iż jako kierownik powiatowej jednostki oświatowej podwyższył wynagrodzenia podległym pracownikom administracji i obsługi, nie posiadając:  po pierwsze, wyraźnego upoważnienia i zgody udzielonej przez Zarząd Powiatu Sanockiego na dokonanie takich podwyżek;  po drugie, żadnej gwarancji ze strony Zarządu Powiatu Sanockiego zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę podwyższonych w ten sposób wynagrodzeń w budżecie jednostki w latach kolejnych. Podwyżka wynagrodzeń doprowadziła do zaciągnięcia tzw. zobowiązania finansowego – zobowiązania długoterminowego w budżecie całego powiatu. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, dyrektor powiatowej jednostki oświatowej powinien posiadać wyraźną zgodę na udzielenie podwyżek przez Zarząd Powiatu Sanockiego, która byłaby tożsama z gwarancją, że Powiat dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do wykonania zaciągniętego zobowiązania w latach następnych. Widać w tym miejscu, że p. Dudziński i Rada Pedagogiczna nadal nie rozumieją istoty problemu.

Subwencja na 2014 r. (w tym zwrot ok. 220 tys. zł, o którym Państwo mówicie w piśmie), została wydana przez poprzednie władze powiatu w sposób niewłaściwy (stąd braki w szkołach, niezapłacony ZFŚS itp.), gdyż została przeznaczona na sfinansowanie zadań takich jak np. budowa hali przy I Liceum Ogólnokształcącym. Jakakolwiek próba wydania przez dyr. Dudzińskiego „zaoszczędzonych” 220 tys. zł. bez zgody organu prowadzącego byłaby zresztą kolejnym złamaniem prawa. Oszczędności z tytułu np. długotrwałych zwolnień lekarskich pracowników trudno też zaliczyć do oszczędności poczynionych przez dyrektora.

W ocenie pracy dyrektora Dudzińskiego, Zarząd Powiatu nigdy nie odnosił się do jego umiejętności pedagogicznych, tylko do sposobu prowadzenia szkoły w kwestiach finansowych. Dzisiaj dyrektor placówki musi być nie tylko zdolnym pedagogiem, ale również odpowiedzialnym menadżerem. Tymczasem o odpowiedzialnej postawie Zarządu niech świadczy fakt, że to nie Zarząd przeniósł dyskusję do mediów, nie publikował listów otwartych, a jedynie merytorycznie uzasadnił czym kieruje się podejmując swoje decyzje.

Podsumowując, pragniemy zaznaczyć, że dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych zostali ukarani proporcjonalnie do wysokości kwot, na zwrot których narazili budżet powiatu. Konsekwencje poniosła także ówczesna naczelnik wydziału oświaty starostwa.

za Zarząd Powiatu
Przewodniczący Zarządu
Roman Konieczny

Zobacz także: Zarząd Powiatu zdestabilizował sytuację w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sanoku?

zarzad

foto: archiwum eSanok.pl

materiał nadesłany

09-09-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)