REKLAMA
REKLAMA

SZPITAL: Powiat sanocki reaguje na coraz trudniejszą sytuację szpitala

SANOK / PODKARPACIE. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sanockiego podjęto uchwałę zatwierdzającą apel do władz odpowiedzialnych za stan służby zdrowia w Polsce w sprawie zwiększenia poziomu finansowania sanockiego szpitala.

Radni powiatu sanockiego wzorem władz województwa podkarpackiego wystosowali apel dotyczący poprawy stanu służby zdrowia. Nie jest tajemnicą, że w szczególności mniejsze szpitale borykają się z problemami finansowymi.

O stanowisku przyjętym przez sejmik województwa podkarpackiego pisaliśmy tutaj:

Etaty rezydenckie i finansowanie przez NFZ świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki?

Coraz groźniej wygląda sytuacja w sanockiej lecznicy. Pielęgniarki i położne, domagające się podwyżek. Kilka dni temu zapowiedziały przeprowadzenie referendum w sprawie strajku generalnego. Ich roszczenia kierowane są w pierwszej kolejności do dyrekcji placówki oraz do przedstawicieli organu prowadzącego, czyli starostwa.

Oczywiście pielęgniarki i położne powinny zarabiać więcej. Chcemy pomóc tej grupie zawodowej, jak i całemu szpitalowi, ale na ten moment nie my zarządzamy środkami Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszelkie zmiany w sposobie rozliczania świadczeń medycznych są w gestii parlamentu i NFZ. Stąd nasz apel – mówi Damian Biskup, członek zarządu powiatu sanockiego i dodaje: – Ani dyrekcja szpitala, ani rada powiatu nie ma wpływu na zmiany systemowe, które są jedyną drogą do poprawy kondycji finansowej takich lecznic jak sanocka.

Apel do Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ w Warszawie, Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie
w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie poziomu finansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Rada Powiatu Sanockiego jako podmiot tworzący dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ w Warszawie,  Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie o podjęcie działań mających na celu zwiększenie poziomu finansowania tegoż Zespołu.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 68 stanowi, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Z kolei ustawa
o samorządzie powiatowym nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia. Wywiązanie się z konstytucyjnego i samorządowego obowiązku wymaga jednak zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania.

Nasze działanie, jako Rady Powiatu Sanockiego, podyktowane jest przekonaniem, że dla mieszkańców naszego powiatu zdrowie stało się obecnie najwyżej cenionym dobrem osobistym, co jest efektem skokowego rozwoju społeczno-kulturowego oraz gospodarczego naszego kraju po odzyskaniu niepodległości. Dostępność do świadczeń medycznych czas oczekiwania na wizytę do lekarzy specjalistów oraz poziom świadczonych usług medycznych w badaniach opinii publicznej stawiane są na czołowym miejscu jako te dobra, które są najbardziej pożądane i świadczące o postępie lub opóźnieniu cywilizacyjnym . Świadczy to o zasadniczym przewartościowaniu postaw życiowych i potrzeb mieszkańców.

Osiągnięty w ostatnich dziesięcioleciach postęp cywilizacyjny spowodował, iż żyjemy coraz dłużej i mamy coraz większe oczekiwania zdrowotne. Z jednej strony mamy zatem do czynienia
z lepszą dostępnością do informacji medycznych, rosnącą świadomością zdrowotną mieszkańców i wyższymi indywidulanymi potrzebami leczniczymi, a z drugiej – ze starzeniem się populacji, kumulacją chorób u pacjentów (wielochorobowość) oraz większym skomplikowaniem i zaawansowaniem technicznym działań medycznych (rosnąca liczba drogich badań). Wszystko to powoduje wzrost kosztów leczenia.

Uważamy, że placówki szpitalne stały się dla naszego społeczeństwa rzeczywistym fundamentem opieki zdrowotnej, bowiem – nie pomniejszając absolutnie ważnej roli POZ czy ambulatoriów specjalistycznych – udzielają one kompleksowych usług medycznych przez zespoły lekarzy, pielęgniarek, diagnostów i rehabilitantów, z jednoczesnym wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu medycznego. To w szpitalach – w naturalny sposób – koncentruje się obecnie nowoczesna diagnostyka obrazowa czy laboratoryjna, stosowane są małoinwazyjne metody leczenia i wykrywa się choroby we wczesnym okresie, czego najbardziej oczekują pacjenci.

Niepokoją nas narastające, nierozwiązane problemy finansowe służby zdrowia, do których zaliczamy: niedoszacowanie kontraktów szpitalnych (coroczne „nadwykonania”), niską wycenę procedur medycznych (JGP), utrzymującą się wartość punktu kontraktowego w szpitalu (52 zł od 4 lat) i zaniżenie kontraktu oddziału ratunkowego (SOR). Podobnie jak w większości tego typu jednostek służby zdrowia, nasze potrzeby w zakresie leczenia szpitalnego przekraczają wysokość kontraktu z NFZ. Powoduje to powstawanie tzw. nadwykonań, które nawet jeżeli są zapłacone przez NFZ, to w niepełnej wysokości i z opóźnieniem czasowym. Stan taki trwa od kilku lat, a dla naszego szpitala specjalistycznego jest to sytuacja patowa – nie można odmawiać pomocy medycznej mieszkańcom, a jednocześnie nie sposób osiągnąć odpowiedniego poziomu finansowania.

Kolejnym ważnym problemem jest niedoszacowanie kontraktu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Przy aktualnym obciążeniu pacjentami (>21 tys. osób/rok), mnogości wykonywanych badań i świadczonych usług, oddział ten generuje wysoką, całkowicie niezrozumiałą z logicznego punktu widzenia, stratę. Jest oczywistym, że oddział zajmujący się całodobowo ratowaniem ludzkiego życia, wyposażony w zaawansowany sprzęt medyczny i dysponujący kadrą lekarsko-pielęgniarską, powinien być motorem finansowym jednostki, a nie kulą u nogi.

Podobnie jak SOR niedoszacowane są liczne procedury lecznicze w oddziałach szpitalnych (JGP), co pogłębia opisane wyżej problemy finansowe. Od czterech lat utrzymywana jest wartość 52 zł za punkt w rozliczeniach szpitalnych, co – chociażby ze względu na inflację – powinno być sukcesywnie zmieniane.

Trzeba wyraźnie wskazać, że w sanockim Szpitalu Specjalistycznym wdrażane są działania modernizacyjne i restrukturyzacyjne podwyższające jakość leczenia, a jednocześnie obniżające koszty działalności. Pozyskiwany jest nowoczesny sprzęt diagnostyczny i leczniczy, ambulanse medyczne czy wyposażenie techniczne. W ostatnich latach SP ZOZ w Sanoku podjął duży wysiłek inwestycyjny celem dostosowania infrastruktury do obowiązujących norm prawnych. Ambitne zadania, jak np. alokację oddziału kardiologii i oddziału neurologii, budowę lądowiska sanitarnego przy SOR, termomodernizację czy komputeryzację – zrealizowano przy dużym udziale środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia czy Starostwa Powiatowego w Sanoku, lecz wkład własny w tych projektach w dużym stopniu został sfinansowany we własnym zakresie. Wartość tych inwestycji przekroczyła 30 mln zł.

Powyższe problemy powodują, że szpitalom takim jak nasz nie starcza środków na zapewnienie godziwych wynagrodzeń dla najniżej zarabiających grup zawodowych, co przekłada się na masowe protesty pielęgniarek i położnych, których żądaniom SP ZOZ-y ani organy założycielskie nie są w stanie sprostać. Po ostatnich akcjach protestacyjnych w dniu 12 maja br. organizacje związkowe zapowiedziały determinację kontynuowania ich do strajku generalnego włącznie, a to spowoduje całkiem realne zagrożenie życia pacjentów.

Rada Powiatu Sanockiego wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, która może w przyszłości doprowadzić do całkowitej utraty płynności finansowej SPZOZ w Sanoku, a w konsekwencji do konieczności podjęcia decyzji o ograniczeniu dostępności do usług medycznych dla mieszkańców naszego powiatu poprzez zamykanie nierentownych, aczkolwiek niezbędnych oddziałów.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wprowadziła wymóg pokrywania ujemnego wyniku finansowego takiego zakładu przez podmiot tworzący nie wskazując źródeł jego finansowania. Takie działanie sprawia w rzeczywistości, iż to podmiot tworzący (w naszym przypadku powiat) jest zobowiązany do pokrywania niedoboru środków przeznaczanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie pacjentów.

W takim stanie rzeczy Rada Powiatu Sanockiego uważa za swój konstytucyjny obowiązek poinformowanie Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, Dyrektora POW NFZ, iż dalsze utrzymywania zaniżonej wartości punktu kontraktowego oraz niezwiększanie poziomu finansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku bezpośrednio zagraża jego funkcjonowaniu, a tym samym powoduje ogromy niepokój o jego przyszłe losy, jego pracowników, a także pacjentów, którym może zostać ograniczona dostępność w udzielaniu świadczeń medycznych.

Mając powyższe na względzie Rada Powiatu Sanockiego oczekuje, iż przedstawiony problem spotka się ze zrozumieniem i wyraża głęboką nadzieję na zwiększenie finansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

SZPITAL SANOK: Strajk generalny pielęgniarek coraz bliżej. Jest decyzja o referendum

STRAJK PIELĘGNIAREK: 230 pielęgniarek z sanockiego szpitala wzięło udział w strajku. „Dom się pali, a właściciel jest na rybach” (FILM)

120 pielęgniarek z sanockiego szpitala pikietowało pod Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie (ZDJĘCIA)

PIELĘGNIARKI Z SANOCKIEGO SZPITALA: 12 maja odejdziemy od łóżek! (FILM, ZDJĘCIA)

SANOK: Odejście pielęgniarek od łóżek pacjentów albo prywatyzacja szpitala? „Trzeba znaleźć złoty środek”

6

źródło: materiały nadesłane

12-06-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)