REKLAMA
REKLAMA

Zobacz jak będzie wyglądała obwodnica Sanoka! (FILM, WIZUALIZACJA)

Zobacz jak będzie wyglądała obwodnica Sanoka! (FILM, WIZUALIZACJA)

SANOK / PODKARPACIE. Na maj 2019 roku zaplanowano zakończenie prac związanych z budową obwodnicy Sanoka, która pochłonie blisko 140 mln zł. Całkowita długość drogi wyniesie około 6,7 km. Rozpocznie się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską, zakończy na ul. Lipińskiego.

Obwodnica Miasta Sanok będzie zaprojektowana i wykonana dla dwujezdniowego przekroju 2+1 z zespołem leżących na przemian dodatkowych pasów do wyprzedzania. Pomiędzy jezdniami planowane jest wykonanie pasa dzielącego o szerokości 1,6 m na odcinku prostym, 1,8 m na obiekcie, do 3,75 m na łuku wraz z opaskami o szerokości 0,5 m. Po obu stronach jezdni drogi zaprojektowane zostaną pobocza utwardzane o szerokości 1,5 m lub większej jeżeli zajdzie potrzeba lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska. Wysokość skarp nasypów i wykopów drogowych zostanie ustalona przez Wykonawcę na etapie Projektu Budowlanego na podstawie niwelety obwodnicy. Ponadto w miejscach wymaganych odpowiednimi decyzjami administracyjnymi zaprojektowane zostanie ogrodzenie drogi krajowej.

W ramach niniejszej inwestycji planowane jest zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowań jednopoziomowych, w tym między innymi:

– wydłużone rondo typu „nerka” na początku obwodnicy, tj. w miejscu skrzyżowania z istniejącą drogą krajową nr 28 i drogą wojewódzką nr 886;
– na prawe skręty w miejscu przecięcia obwodnicy z łącznikiem do ul. Okulickiego;
– typu rondo w miejscu skrzyżowania z ul. Konopnickiej (DP nr 2233R)
– typu rondo na końcu obwodnicy ul. Lipińskiego (DK 84).

Ponadto planowane jest zaprojektowanie i wykonanie:

– przejazdu w ciągu drogi powiatowej nr 2212R (ul. Okulickiego);
– przejazdu gospodarczego nad obwodnicą w km około 1+869,60;
– przejazdu w ciągu drogi gminnej (ul. Działkowa);
– przejazdu w ciągu drogi powiatowej nr 2234R (ul. Stróżowska);
– dróg obsługujących przyległy teren (dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę obwodnicy, dojazdy do urządzeń technicznych);
– infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

Obwodnica będzie posiadać również 12 obiektów inżynierskich, w tym:

– 4 wiadukty drogowe w tym 1 nad linią kolejową;
– 8 mostów drogowych z czego 3 będą posiadać przejście dla średnich zwierząt, natomiast 4 z nich przejście dla małych zwierząt;
– 6 przepustów pełniących funkcje przejścia dla zwierząt;
– 4 obiekty inżynierskie służące odwodnieniu.

W zakres inwestycji wchodzi również budowana i przebudowywana instalacji i sieci.

Obwodnica Miasta Sanoka zostanie wyposażona miedzy innymi w:

– sieci wodociągowe, kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe oraz oczyszczalnie ścieków;
– sieci gazowe;
– sieci teletechniczne;
– sieci energetyczne;
– sieci kontroli bezpieczeństwa wraz z monitoringiem;
– i inne według potrzeb.

Dane elementy zostaną zaprojektowane i wykonane, umożliwiając łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostępu przed osobami niepowołanych. Zostaną zabezpieczone w sposób uniemożliwiający akty wandalizmu i kradzieży, a także wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane. Instalacje i sieci zostaną dostosowane do miejscowych warunków atmosferycznych. Infrastruktura techniczna liniowa niezwiązana z drogą zostanie zlokalizowana poza pasem drogowym. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach zostanie zlokalizowana w pasie drogowym. Wszystkie naziemne obiekty związane z siecią odwodnienia i inna infrastrukturą będą położone w odległości co najmniej 50 m od krawędzi przejść dla zwierząt.

Nazwa Kontraktu:
„Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka długości 7 km”

Numer umowy : 2410.4.2016 z dnia 09.02.2016r.

Wartość Kontraktu: netto 113 747 746,00 PLN, brutto 139 909 727,58 PLN

Zgodnie z umową nr 2410.4.2016 z dnia 09.02.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia umowy w terminie do 33 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty projektowo-budowlane. Do czasu realizacji robót budowlanych, nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Przewidywana data zakończenia Robót: 08.05.2019 r.

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Projektowana droga krajowa nr 28 w zakresie opracowania stanowi obwodnicę miasta Sanok. Początek opracowania zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (DK 28).
Koniec opracowania stanowi włączenie projektowanej obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego).
Całkowita długość projektowanej obwodnicy wynosi około 6,7 km. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa podkarpackiego, na terenie powiatu sanockiego i obejmuje tereny miasta Sanok oraz gminy Sanok.

Parametry techniczne trasy głównej obwodnicy:

– szerokość jezdni głównej 2+1 na odcinku prostym: 14,1 m,
– szerokość pasa ruchu: 3,50 m,
– szerokość opaski wewnętrznej: 0,50 m,
– szerokość poboczy utwardzonych: 2 x 1,5 m,
– kategoria ruchu: KR 5,
– prędkość projektowa: Vp = 70 km/h
– obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,
– obiekty w ciągu trasy głównej i większości dróg dojazdowych i łącznic w klasie obciążenia „A”.

plan

1Foto: kadr z filmu. Youtube.com / Obwodnica Sanoka

źródło: obwodnicasanoka.pl

30-03-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)