REKLAMA
REKLAMA

Trwają praktyki studenckie w ramach projektów uczelnianych (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Wakacje co prawa właśnie się zaczęły, ale nie dla wszystkich – studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku na wymarzony odpoczynek muszą jeszcze poczekać, zwłaszcza ci zaangażowani w prowadzone przez uczelnię projekty unijne. 

Projekty unijne realizowane przez studentów PWSZ:
– „Kształcimy zawodowców”,
– „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku”
– „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.
Wszystkie trzy współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu „Kształcimy zawodowców” jest podniesienie poziomu kwalifikacji i kompetencji studentów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju poprzez kompleksowe wsparcie edukacyjno-szkoleniowe. W działania te zaangażowani są studenci kierunków: mechanika i budowa maszyn, ekonomia, praca socjalna, pedagogika, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, nowe media, reklama, kultura współczesna.

1

Do tej pory w ramach projektu zorganizowano:
1. Na kierunku mechanika i budowa maszyn w okresie od 17 maja do 14 czerwca warsztaty kształcące kompetencje pn. „HyperWorks – podstawy użytkowania”. Warsztaty przeprowadził dr inż. Daniel Nycz. Program składał się z 40 godzin szkoleń dla każdej grupy i uwzględniał m.in. następujące zagadnienia:
• praca ze środowiskiem HyperMesh interface użytkownika
• geometria 2D i 3D
• siatkowanie (dyskretyzacja) 2D i 3D
• analizy numeryczne: liniowo-statyczna, modalna, liniowego wyboczenia, nieliniowo quasi-statyczna, nieliniowa geometrycznie
• hyperview – prezentacja wyników
• morphing

2. Na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych w terminie 23-24 marca br. szkolenie pn. „Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”. W 16-godzinnym szkoleniu przeprowadzonym przez dr. inż. Mateusza Kaczmarskiego oraz mgr. Andrzeja Adamskiego uczestniczyło 15 studentów.

Na kierunku ekonomia jeszcze w czerwcu br. (21-28.06.) zostały przeprowadzone warsztaty kształcące kompetencje pn. „European Business Competence*Licence”. Zgodnie z założeniami projektu studenci zostali podzieleni na dwie grupy, na każdą przypadło po 40 godz. szkoleń. Warsztaty przeprowadzili dr Patrycja Pudło oraz dr Marcin Stach. Program uwzględniał m.in. następujące zagadnienia:
• rejestracja i uruchamianie jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej
• startupy
• gra symulacyjna „Zarządzanie firmą”, rozwiązywanie bieżących problemów, analiza przyczynowo-skutkowa, wprowadzanie ulepszeń
• opracowanie biznes planu i przygotowania budżetu
• samodzielna analiza wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji firmy

Ponadto w ramach projektu przewiduje się organizację certyfikowanych szkoleń, warsztatów kształcących kompetencje, dodatkowych zajęć realizowanych z pracodawcami, wizyt studyjnych u pracodawców.

3

Projekt pn.: „Program praktyk zawodowych w PWSZ-tach” od połowy lutego br. realizuje 102 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w prawie 50 instytucjach w Sanoku oraz miastach i gminach sąsiadujących. Studenci odbywają 6-miesięczna, zgodną z kierunkiem kształcenia, praktykę pod okiem opiekunów zakładowych i instytucjonalnych. Studenci i opiekunowie z instytucji – tak wysyłającej, jak i przyjmującej na praktykę, są wynagradzani ze środków UE. Dzięki temu projektowi uczelnia umacnia przyjęty przed laty praktyczny profil kształcenia, student zdobywa nowe użyteczne umiejętności, pogłębia nabytą wiedzę pod okiem specjalistów, czym poszerza swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, a jednostki zapewniające praktykę, w osobach praktykantów, mają dodatkową pomoc przy realizacji zadań własnych. Wszystko to prowadzi do zacieśnienia współpracy między uczelnią i przemysłem, co w konsekwencji może przysłużyć się do powstania dualnego systemu kształcenia w PWSZ, a także pomóc absolwentom przetrzeć szlaki w poszukiwaniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Na przełomie czerwca/lipca br. zostanie przeprowadzony II nabór uczestników do projektu. Obejmie on te same kierunki, tj.: ekonomię, edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej, gospodarkę w ekosystemach rolnych i leśnych, nowe media, reklamę, kulturę współczesną, pedagogikę, pracę socjalną, ratownictwo medyczne.

„Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku” zakłada podniesienie jakości kształcenia, które przełoży się na zwiększenie zainteresowania samym pielęgniarstwem, a co za tym idzie – wykształcenie dodatkowej liczby absolwentów tego kierunków. W ramach projektu finansowane są działania dążące do wzmocnienia kompetencji zawodowych jego studentów, tj.: programy stypendialne, dodatkowe zajęcia, dostosowanie jakości i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, opracowanie i wdrożenie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych.

W trakcie rekrutacji do projektu zakwalifikowano 47 studentów i studentek – rusza on 3 lipca br., a rozpoczynają go praktyki programowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sanoku, w Szpitalu Specjalistycznym – Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lesku. Studenci uczestniczący w projekcie będą pobierali wynagrodzenie za udział w ww. praktykach, na podstawie zawartych umów trójstronnych (uczelnia-szpital-student), zgodnie z wymogami Europejskich Ram Jakości, Staży i Praktyk.

Źródło: PWSZ Sanok

30-06-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: