REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Sprawdź harmonogram odbioru odpadów

SANOK / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r. jest dostępny w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 1 oraz w biurach Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Opadami Urzędu Miasta Sanoka przy ul. Rynek 7 i ul. Jana Pawła II 59, budynek G.

Wersję elektroniczną harmonogramu można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta w Sanoku w zakładce „Zasady gospodarowania odpadami”.

 

ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT. PRZYPOMINAMY!

Burmistrz Miasta Sanoka zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr V/27/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty od dnia 1 marca 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Nieruchomości zamieszkałe:

1) 14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
2) 28,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) pojemnik o pojemności 60 l – 18,00 zł
b) pojemnik o pojemności 120 l – 35,00 zł
c) pojemnik o pojemności 240 l – 70,00 zł
d) pojemnik o pojemności 1100 l – 318,00 zł
e) pojemnik o pojemności 7000 l – 2021,00 zł

zdjęcie poglądowe

3. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) pojemnik o pojemności 60 l – 36,00 zł
b) pojemnik o pojemności 120 l – 70,00 zł
c) pojemnik o pojemności 240 l – 140,00 zł
d) pojemnik o pojemności 1100 l – 636,00 zł
e) pojemnik o pojemności 7000 l – 4042,00 zł.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć, będą wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty:

1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób (podanych w deklaracji) zamieszkujących daną nieruchomość,
2) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby pojemników (podanych w deklaracji.)

W przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (ogrody działkowe) ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi w zmienionej wysokości będzie obowiązywać dopiero od dnia 1 stycznia 2020 r.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc marzec 2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

UM Sanok

15-02-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)