REKLAMA
REKLAMA

Biją na alarm w sprawie sytuacji finansowej miasta Sanoka!

SANOK / PODKARPACIE. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię dotyczącą sprawozdania z pierwszego półrocza w zakresie wykonania budżetu miasta Sanoka. Czytamy w niej między innymi alarmujące wezwanie do bezwzględnego eliminowania powstawania zobowiązań wymagalnych. Jest też mowa o ponad 90-milionowym zadłużeniu oraz o wyższych wydatkach niż dochodach w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. W zakresie oceny formalnoprawnej informacji przedstawionej przez burmistrza Tomasza Matuszewskiego, RIO wydała pozytywną decyzję.

Do urzędu miasta w Sanoku trafił dokument sporządzony przez Regionalną Izbę Rachunkową. Jest on odpowiedzią na informację burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego w zakresie przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie zaprezentowanych przez magistrat dokumentów, skład orzekający kolegium RIO zwrócił uwagę na kilka istotnych aspektów determinujących aktualny stan finansów miasta.

Planowane dochody vs planowane wydatki

Planowane dochody budżetowe na 2021 rok wynoszą: 203 267 946, 24 zł. Dochody na dzień 31 czerwca 2021 roku wykonano w kwocie 109 684 388,59 zł, co stanowi 53,96% planu. Dochody majątkowe na plan 19 613 830 zł wykonano w kwocie 11 852 849,13 zł, co stanowi 79,48% planu.

Planowane wydatki budżetowe na 2021 rok wynoszą 227 444 805,30 zł. Na dzień 30 czerwca wynoszą 103 367 231,61 zł, czyli 45,44% planu. Z kolei jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to zaplanowano je na poziomie 39 610 124,28 zł i na dzień 30 czerwca br. wykonano je w kwocie 5 306 354,76 zł, czyli w 13,40%.

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami wynosi zatem: -24 miliony złotych.

Gospodarka komunalna

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 5 275 049,86 zł, natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 4 240 149,95 zł.

Należy wskazać, że system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się równoważyć, co oznacza że środki z wpłat mieszkańców powinny pokrywać wydatki związane z funkcjonowaniem systemu – czytamy w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W tej pozycji, w pierwszym półroczu, do zbilansowania się systemu zabrakło ponad 1 miliona złotych.

Długi miasta przekraczają 90 milionów złotych

RIO zbadała również poziom zadłużenia miasta. Sanok posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 87 590 798,54 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 3 001 535,84 zł, w całości pochodzące z tytułu dostaw towarów i usług.

Łączna kwota długu miasta Sanoka w okresie objętym informacją wynosi 90 592 334,58 zł, co stanowi 44,57% planowanych dochodów na 2021 r. – podaje RIO.

Dowiadujemy się również, że w okresie objętym informacją, jednostka nie udzielała gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

Alarm ze strony RIO. Konieczność eliminacji powstawania zobowiązań wymagalnych!

Skład orzekający RIO wskazuje na bezwzględną konieczność eliminowania sytuacji prowadzących do powstawania zobowiązań wymagalnych.

Niewykonanie w terminie zobowiązań może skutkować zapłatą odsetek, kar. Takie działanie rodzi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Skład orzekający wskazuje ponadto na zasadę gospodarowania środkami publicznymi określoną w przepisie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Należy zatem podjąć działania zmierzające do całkowitej spłaty istniejących zobowiązań wymagalnych, których wysokość może wpływać na prawidłową gospodarkę finansową gminy – podkreślają opiniujący.

grafika poglądowa

Dotacje na pomoc społeczną

RIO zwróciła również uwagę na konieczność doprecyzowania jakie zadania z zakresu pomocy społecznej zrealizowano kierując pieniądze dla takich podmiotów i inicjatyw jak: integracja kombatantów, wsparcie działalności Koła Kombatantów w Sanoku, otwarcie wystawy Montrealskiej Kolekcji Obrazów Stefana Kątskiego, wsparcie działalności Fundacji Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti, jubileusz 5-lecia Stowarzyszenia Głuchych Galicja oraz kultywowanie tradycji Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku.

W części opisowej informacji w ramach wydatków wykonanych w dziale 852, rozdział 85295 wymieniono podmioty, wskazano kwoty przyznanego dofinansowania oraz nazwę dofinansowanego zadania. Skład orzekający sygnalizuje, że dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczane są na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Z przedłożonego dokumentu nie wynika natomiast z jakiego rodzaju zadaniami z zakresu pomocy społecznej związane jest dofinansowanie – piszą odnośnie wymienionych wyżej przedsięwzięć członkowie składu orzekającego.

Dochody i wydatki bieżące

Jeśli chodzi o dochody bieżące, to plan zakłada realizację kwoty 188 654 116,24 zł, a planowane wydatki bieżące mają wynieść 187 834 684,02 zł.

Po myśli art. 242 ust. I ustawy o finansach publicznych, w treści mającej zastosowanie do budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r., organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6. Reguła wydatkowa określona w przywołanym przepisie (w zakresie planu) została zatem zachowana – czytamy.

Skład orzekający podkreślił natomiast, że na 30 czerwca 2021 r. dochody bieżące wykonano w kwocie 97 831 539,46 zł, natomiast wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 98 060 876,85 zł.

Jednostka powinna zatem przy prowadzeniu gospodarki finansowej zwrócić uwagę na konieczność zachowania relacji wykonanych dochodów i wydatków bieżących stosownie do reguł określonych w art. 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 78 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok (Dz. U. z 2020 r., poz. 2400 z późn. zm.).

Pod kątem formalnoprawnym, RIO wydało opinię pozytywną co do przedłożonej przez burmistrza informacji.

Opinię RIO w formie uchwały z dnia 16 września 2021 roku podpisał przewodniczący składu orzekającego Piotr Świątek. Dokument trafił do sanockiego magistratu 20 września.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy Urząd Miasta Sanoka. Gdy otrzymamy odpowiedź, udostępnimy ją na naszym łamach.

W najbliższych dniach o opinię w sprawie opisywanego dokumentu poprosimy również radnych Rady Miasta Sanoka.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

SANOK. Od października sanoczanie zapłacą więcej za wodę!

SANOK. Władze miasta szykują zmiany w opłatach śmieciowych. Będziemy płacić więcej czy mniej? (ANKIETA)

 

PEŁNA TREŚĆ DOKUMENTU

źródło: Red., materiały nadesłane

29-09-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Komentarze wyróżnione:
(zarejestrowanych czytelników)

Radny Sanockiej Rady Seniorów2021-10-01 09:08:43
0 0
Postanowiłem skorzystać z możliwości przedstawienia swoich sugestii w kilku sprawach, które wydają mi się ważne dla mieszkańców Sanoka i poszedłem do Urzędu na spotkanie z Radnym, w ramach organizowanych przez Radę Miasta dyżurów radnych. Już po kilku minutach zorientowałem się że jest to strata czasu, ponieważ z wypowiedzi Pani Radnej wynikało że dla zwykłych mieszkańców Rada nie może nic zrobić ze względu na brak środków, możliwości, ale przede wszystkim, chęci. Poruszyłem tematy: dróg, sportu, bezpieczeństwa, oraz Sanockiej Rady Seniorów, z którą Rada Miasta nie chce współpracować. Pani Radna zapisała sobie moje sugestie i obiecała odpowiedź na piśmie, ale z rozmowy wynikało że liczyć możemy na niewiele, a w zasadzie na nic. Pozostałe tematy, o których chciałem porozmawiać, odpuściłem sobie ze względu na negatywne nastawienie Pani Radnej.
Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy (0)
Pokaż więcej komentarzy (0)