REKLAMA
REKLAMA

Kolejna sesja Rady Miasta Sanoka. PORZĄDEK OBRAD

SANOK / PODKARPACIE. 27 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku odbędzie się XLII sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad XLII sesji Rady Miasta Sanoka:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka na lata 2021- 2038, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sanoka Nr XLI/320/21 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sanoka Nr XLI/321/21 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężanach o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID -19, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Sanoka wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu w postaci prawa własności nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej jako działka nr 152/3 o pow. 0,0280 ha położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 723/43 o pow. 0,0174 ha na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 723/31, z ewentualnym podjęcie uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 146/2 o pow. 0,0054 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 146/8, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej jako działka nr 2110/4, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Gminy Zarszyn, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Sanoka na lata 2021-2023, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany składu osobowego Rady Sanockiej Fundacji Rozwoju i Sportu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji grupy mieszkańców dzielnicy Zatorze w Sanoku.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców wsi Międzybrodzie.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców wsi Stróże Małe i Stróże Wielkie.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców wsi Czerteż.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców wsi Sanoczek.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców wsi Bykowce.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców wsi Trepcza.
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców wsi Zabłotce.
34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli.
35. Wolne wnioski i zapytania.
36. Zamknięcie obrad sesji.

Andrzej Romaniak
Przewodniczący Rady Miasta

archiwum Esanok.pl

źródło: BIP UM w Sanoku

20-04-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)