REKLAMA
REKLAMA

POSZERZENIE SANOKA. Opinia wojewody. „Brak porozumienia”. Pozytywnie tylko dla części Trepczy

SANOK / PODKARPACIE. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart po raz drugi wydała stanowisko w sprawie pomysłu poszerzenia granic administracyjnych Sanoka. Względem pierwszej opinii, nastąpiły znaczące zmiany w ocenie szefowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Ewa Leniart pozytywnie zaopiniowała przyłączenie do Sanoka części sołectwa Trepcza, natomiast nie wydała jednoznacznej opinii w kontekście sołectw Bykowce i Zabłotce.

Przypomnijmy, że pierwsze wersja idei poszerzenia Sanoka, która poddana była konsultacjom społecznym zakładała włączenie do miasta aż dziesięciu miejscowości. Bykowiec, Czerteża, Międzybrodzia, Płowiec, Sanoczka, Stróży Małych, Stróży Wielkich, Trepczy i Zabłociec z terenu gminy wiejskiej Sanok oraz Zahutynia z gminy Zagórz. Ostatecznie jednak, burmistrz Tomasza Matuszewskiego, przesłał na biurko wojewody Ewy Leniart wniosek o przyłączenie trzech sołectw: Bykowiec, Zabłociec i Trepczy. Rok temu, wojewoda pozytywnie zaopiniowała wniosek w zakresie przyłączenia Bykowiec oraz Zabłociec, natomiast negatywnie – wniosek w zakresie przyłączenia Trepczy.
archiwum Esanok.pl
 
Jak wiadomo procedura poszerzenia Sanoka została ponowiona, przeprowadzono kolejne konsultacje społeczne. Tym razem zawnioskowano o przyłączenie Bykowiec, Zabłociec i części sołectwa Trepcza.
 
Wojewoda wydała opinię.

W podsumowaniu czytamy:

Oceniając zaangażowanie władz samorządowych na terenach wnioskowanych do włączenia do miasta Sanoka w zakresie przeznaczenia tych terenów na określone cele oraz ustalenia zasad ich zagospodarowania i zabudowy, zauważa się brak kompleksowo sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co stanowić może o pogłębianiu chaosu przestrzennego i braku zrównoważonego rozwoju. Polityka przestrzenna wyznaczona w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wnioskowanych do przyłączania terenów wskazuje duże podobieństwo przedstawionych funkcji rozwojowych, co w przyszłości powinno umożliwić prawidłowy rozwój tych obszarów, niezależnie od ich przynależności terytorialnych.

Na chwilę obecną tereny sołectw Bykowce i Zabłotce oraz części sołectwa Trepcza w niewielkim stopniu pokryte są obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Miasto Sanok natomiast sukcesywnie sporządza plany miejscowe i w znacznej części swojego obszaru jest nimi pokryte.

We wniosku brak jest jednoznacznego uzasadnienia dla konieczności poszerzenia Sanoka o dość znaczny obszar – stanowiący ok. 22,7% dotychczasowej powierzchni miasta, niosący za sobą jednak tylko o 4,2% przyrost mieszkańców. Nie ma również jednoznacznych dowodów, że nieprzyłączenie do miasta przedmiotowych terenów, zaburzy ich rozwój oraz rozwój miasta Sanoka, a także możliwość inwestowania w przyszłości na przedmiotowych obszarach. Brak jest również informacji, czy zasoby przestrzenne do rozwoju zabudowy w mieście zostały wyczerpane i stąd konieczność ekspansji na sąsiednie tereny. Z dołączonego studium uwarunkowań miasta Sanoka (będącego w opracowaniu) wynika, że spore obszary, dotychczas niezainwestowane, wskazane są pod zabudowę o różnych funkcjach, także mieszkaniową.

Oceniając atrakcyjność inwestycyjną terenów proponowanych do przyłączenia do miasta Sanoka z pewnością można tu wskazać teren sołectw Bykowce oraz Zabłotce z uwagi na bliskość podobnie rozwijających się terenów, bliskość dróg ponadlokalnych, ukształtowanie terenu jako szczególnie dogodne ze względu na swoje położenie dla działań inwestycyjnych. Z kolei przyłączenie części obszaru Trepcza ma podwójne znaczenie. Włączenie proponowanego obszaru stanowi przedłużenie zielonego korytarza rozciągającego się wzdłuż rzeki San oraz może być punktem strategicznym dla rozwoju technologii wodorowych realizowanych w ramach Klastra Energii Sanocka Dolina Wodorowa. Wdrożenie kogeneracji opartej na ww. technologii będzie projektem kluczowym w rozwoju ekonomiczno-funkcjonalnym, nie tylko dla Sanoka ale również regionu Podkarpacia, na terenie którego ma zostać utworzona jedna z pierwszych w kraju Dolin Wodorowych. Powyższe założenie stanowi spełnienie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2030.

Oceniając wnioskowaną zmianę w aspekcie zagospodarowania przestrzennego, można stwierdzić, że ogólnie rozumiany rozwój Sanoka oraz umacnianie jego roli jako ważnego ośrodka w skali subregionu i województwa wynika z polityki państwa, województwa oraz miasta, znajdującej odzwierciedlenie w obowiązujących dokumentach dotyczących strategii rozwoju kraju oraz jego przestrzennego zagospodarowania. Między innymi Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) zakładają integrację przestrzenną na poziomie lokalnym na obszarach położonych poza zurbanizowanymi terenami funkcjonalnymi miast. Z kolei Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 oraz Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2030 określają Sanok jako regionalny biegun wzrostu (Duopol Sanok-Lesko) dla Bieszczadów i całego województwa.

Po rozważeniu wszystkich aspektów przedmiotowej sprawy, mając na uwadze argumenty przedstawione przez Radę Miasta Sanoka (rozwój miasta, które od wielu lat nie zwiększało swojego obszaru, rozwój technologii wodorowych realizowanych w ramach Klastra Energii Sanocka Dolina Wodorowa), pozytywnie opiniuję wniosek w zakresie przyłączenia do miasta Sanoka części obszaru sołectwa Trepcza. Natomiast odnośnie przyłączenia do miasta Sanoka obszaru sołectwa Bykowce oraz obszaru sołectwa Zabłotce z gminy Sanok, mając na uwadze rozwój miasta Sanoka, ale też wyniki konsultacji przeprowadzonych przez gminę Sanok z mieszkańcami tych sołectw, którzy zdecydowanie opowiedzieli się za pozostaniem w gminie Sanok, a także dalszy brak porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, argumentów żadnej ze stron nie mogę uznać za zdecydowanie przeważające i dlatego nie przekonują mnie do wydania jednoznacznej opinii w przedmiotowym zakresie.

PEŁNA OPINIA WOJEWODY W SPRAWIE POMYSŁU POSZERZENIA SANOKA

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

ZAŁĄCZNIK DO OPINII

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie / Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami wniosek w sprawie zmiany granic gmin jest przez wojewodę jedynie opiniowany. Opinia ta w żadnym wypadku nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia i nie jest wiążąca dla Rady Ministrów. Wniosek wraz z opinią jest przez wojewodę przekazywany ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. Wnioski są rozpatrywane w ciągu roku od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana. W tym terminie Rada Ministrów wydaje rozporządzenie, w którym są zawarte przyjęte zmiany w zakresie ustalenia granic gmin i miast.

grafika poglądowa / Red., PUW Rzeszów

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Deja vu. Poszerzenie miasta po raz trzeci

Miasto już nie chce trzech sołectw, tylko kawałek Trepczy. Cyrk z poszerzeniem Sanoka

grafika poglądowa

04-05-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)