REKLAMA
REKLAMA

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej odpowiada w kwestii brzozowskiej obwodnicy

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej przesłało redakcji Esanok wyjaśnienie dotyczące skargi mieszkańców gminy Brzozów w sprawie planowanej obwodnicy. Oto jego treść:

 

W dniu 12 marca 2012 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wpłynęło pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 marca 2012 r., przekazujące odwołania od decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 1/12 z dnia 25 stycznia 2012 r., znak: I.VII.7820.1.5.2011, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok”. Przekazane akta sprawy zawierały m.in. pismo z dnia 3 lutego 2012 r. podpisane przez dwie skarżące, z którego wynikało, iż stanowi ono skargę na działalność Burmistrza Miasta Brzozowa złożoną w imieniu 72 mieszkańców, których podpisy znajdowały się na liście dołączonej do tego pisma.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego pismami z dnia 26 marca 2012 r. wezwał ww. skarżące do usunięcia braków formalnych pisma z dnia 3 lutego 2012 r., poprzez sprecyzowanie, czy przedmiotowe pismo stanowi odwołanie od ww. decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2012 r. oraz dostarczenie pełnomocnictw udzielonych skarżącym przez osoby, których podpisy zostały załączone do pisma z dnia 3 lutego 2012 r.

W odpowiedzi na ww. wezwanie wyjaśniono, iż przedmiotowe pismo stanowi protest zbiorowy mieszkańców dotyczący lokalizacji obwodnicy dla miasta Brzozowa oraz wniosek o zorganizowanie spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami. Ponadto wyjaśniono, iż rzeczony protest zbiorowy skierowany był do Burmistrza Brzozowa a dane adresowe osób działających w imieniu mieszkańców były podane w celu przekazania informacji o ewentualnym spotkaniu. W związku z powyższym MTBiGM przy piśmie z dnia 21 sierpnia 2012 r. przekazało ww. zbiorowy protest mieszkańców wraz z kopią odpowiedzi na ww. wezwanie Burmistrzowi Brzozowa. Zatem ustosunkowanie się do treści ww. zbiorowego protestu mieszkańców leży w gestii Burmistrza Brzozowa.

Co zaś tyczy się rozpatrzenia odwołań od decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 1/12 z dnia 25 stycznia 2012 r., znak: I.VII.7820.1.5.2011, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” wyjaśniam, iż stosując się do zasady wyrażonej w art. 7 i 77 Kpa, MTBiGM, stojąc na straży praworządności, obowiązane jest podejmować wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Ponadto mając na uwadze treść ww. przepisów należy podkreślić, iż w trakcie prowadzonego postępowania odwoławczego zobligowane jest m.in. do ponownego rozpatrzenia wniosku inwestora o wydanie decyzji, analizy dokumentów zgromadzonych przez organ I instancji, weryfikacji wydanego przez ten organ rozstrzygnięcia pod kątem jego zgodności z przepisami materialnymi i proceduralnymi oraz odniesienia się do wszystkich zarzutów podniesionych w odwołaniach stron skarżących. W tym miejscu należy wskazać, iż obszerny materiał dowodowy, jak również duża liczba podniesionych w nich zarzutów, wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy prawnej oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości podniesionych przez skarżących w odwołaniach. Obecnie, ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, MTBiGM wyznaczyło nowy termin rozpatrzenia przedmiotowej sprawy do dnia 28 lutego 2013 r. Zakończenie postępowania odwoławczego w przedmiotowej sprawie, nastąpi niezwłocznie po zgromadzeniu całokształtu materiału dowodowego oraz dokonaniu jego pełnej analizy, jak również po ewentualnym wypowiedzeniu się stron postępowania co do zebranych dowodów w sprawie.

 

Mikołaj Karpiński
Rzecznik Prasowy

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ARTYKULE:
Brzozowska obwodnica: od prawie roku skarga mieszkańców gminy Brzozów leży w Ministerstwie Transportu

 

03-01-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)